Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Program

 

Kl. 10.00-10.50                     Välkomna

Varje lärosäte/folkhögskola/verksamhet förbereder en kortare dragning om cirka 5 minuter för att presentera sig och vad som är på gång

 

Paus

 

Kl. 11.00-11.30                     Verksamhetspresentation:

Stationen som en socialpedagogisk verksamhet
(Anna Hansson, Högskolan Väst)

 

Kl. 11.30-12.00                     Utbildnings-/forskningspresentation:

Masteruppsats samt Forskningsplan
(Tina, Högskolan Väst)

 

Lunch

 

Kl. 13.00-13.30                     Forskningspresentation:

Tjänstemän och politikers lärande i arbetet med ungas inflytande på landsbygden
(Lisa Hedman, Licentiand, Campus Västervik/Högskolan Väst)

I projektet undersöks hur tjänstemän och politikers lärande kommer till uttryck och handling i arbetet med barns och ungas inflytande. Målsättningen med projektet är att det ska bidra med kunskaper kring hur det skapas en förståelse för varandras perspektiv och ett ömsesidigt lärande mellan barn/unga och vuxna, där förhoppningen är att det ska bidra till att förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande. Forskningsprojektet är knutet till Högskolan Väst och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Forskningen bedrivs inom ämnesområdet arbetsintegrerat lärande (AIL). För närvarande pågår observationsstudier av möten och forum där barns och ungas påverkan och inflytande diskuteras eller arbetas med inom kommunens verksamhet. Studien pågår under perioden 2020 - 2023. Studien kommer att presenteras i form av en licentiatavhandling under hösten 2023.

 

Kl. 13.30-14.00                     Forskningspresentation:

Organisering av stöd och hjälp till barn och unga
(Emma Ottosson, Licentiand, Campus Västervik/Högskolan Väst)

Syftet med studien är att undersöka hur man kan organisera socialt stöd till barn så att de får möjlighet att använda sin agency. Tidigare forskning visar hur viktigt det är att barn får vara delaktiga i utformande av stödinsatser, men det saknas forskning utifrån hur detta ska organiseras. Genom en fallstudie undersöker man en samverkan mellan elevhälsa och fritidsgård, där de professionella har lyckats att göra barnen delaktiga när de har behov av att söka stöd. Observationer har genomförts för att se hur de professionella arbetar och vilka teknologier de använder, samt individuella intervjuer för att undersöka varför de gör så och vad som är ideologierna bakom arbetssättet.

Studien har utformats utifrån en landsbygdskontext, då behovet av delaktighet är ännu större där än i städerna då utbudet av stöd är mer begränsat. Inom landsbygden har de professionella en mer generell kunskap och behöver tillsammans med barnet utforma stödet så att det blir mer behovsanpassat. I större städer finns mer detaljerad expertkunskap, anpassat till fler grupper av utsatta individer. Barn och unga med behov av socialt stöd som bor på landsbygden, riskerar i högre grad att falla mellan stolarna, jämfört med de som bor i storstadsområden. Studien förväntas resultera i kunskap gällande hur professionella ska organisera för att ge barn och unga en möjlighet att kunna använda sig av sina resurser och sin kompetens, och genom detta skapa utrymme för delaktighet och inflytande.

  

Kl 14.00-14.30             Utbildningspresentation:

Om att bemöta elever och intoleranta åsikter i klassrum
(Ann-Christin Hofverberg Jacobsson, Kalix folkhögskola)

 

Kl. 14.30-15.00            Övrigt och avslutning:
      

     • BALSAM har ordet
     • Nästa nätverksträff
     • Övriga frågor

Välkomna!

 

Martin Molin
Magnus Broström

Senast uppdaterad