Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sommarmiljö

Uppbyggnad av handlingskraftig verksamhet och gemensam kultur

2019 har fokus varit att bygga en robust, handlingskraftig och hållbar verksamhet inom Kommunakademin Väst (KAV). Detta för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar och behov i Fyrbodalområdet på ett effektivt sätt. Det handlar både om att skapa en kultur för samverkan och kunskapsbyggande och om att ta fram systematiska och kvalitetsdrivna utvecklingsprocesser.

Under året infördes en ny arbetsordning. Ett nyskapat ledningsråd startade sitt arbete och de tillsatte tolv arbetsgrupper som hanterar olika frågor och lösningar.

Ledningsrådet har under året arbetat intensivt utifrån KAV:s verksamhetsplan 2019. Åtta möten har genomförts efter planering och förberedelser av den nya beredningsgruppen. Personerna som ingår i ledningsrådet (KAV-ansvariga) har också fått en mer central roll när det gäller informationsspridning, förankring, erfarenhetsutbyte med mera.

Styrgruppen har under året haft fem möten. Ett presidium har inrättats för att nå ökad effektivitet och handlingskraft genom att bland annat förbereda styrgruppsmöten och hantera brådskande frågor.

Dialog kring vision och målbild

Styrgruppen för KAV har under året fortsatt föra dialog kring vision och gemensam målbild/lägesbild för vad som ska ha genomförts fram till den 31 december 2020, då det första samverkansavtalet mellan Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst löper ut. Verksamheten ska utvärderas innan beslut tas om en förlängning eller omförhandling av samverkansavtalet. Arbetet med att systematisera, följa upp, leda och styra påbörjades och kommer att fortsätta 2020.

Förberedelser inför stor satsning på ökad övergång till högre studier

KAV lade grunden till ett stort projekt som syftar till att öka övergången till högre studier i Fyrbodals kommuner. Under året tog en arbetsgrupp fram en projektansökan till Västra Götalandsregionen, vilken beviljades med 6,9 MSEK i december 2019. Det innebär att ett omfattande gemensamt arbete startar våren 2020 och löper under tre år. Läs artikel

Kompetenshöjande aktiviteter

För att möta kommunernas behov av kompetensutveckling har flera initiativ tagits under 2019. Målet är bland annat att öka antalet högskoleutbildade och utbildningar i Fyrbodalområdet. Här följer några exempel:

 • Kommunerna och Högskolan Väst började utreda nya sätt att vidareutbilda undersköterskor till sjuksköterskor.
 • En fortsättning av den nya AIL-lärarutbildningen planerades – något som underlättades av att information kunde spridas snabbt via KAV:s infrastruktur.
 • För att kunna erbjuda tekniskt basår som distansutbildning skickades en ansökan in till VGR. Ansökan beviljades och programmet startar 2020. Det är ettårigt och ger behörighet till fortsatta ingenjörsstudier. Läs artikel 
 • Möjlighet att studera nätbaserat Maskiningenjörsprogram med pedagogiskt stöd från Campus Väst i Lysekil skapades.
 • En ny samproducerad kurs ”Bygglovets svåra frågor” ger bygglovshandläggare i Fyrbodal möjlighet att uppdatera med aktuella kunskaper inom området. Kursen startar våren 2020. Läs artikel 
 • Uppdragsutbildning för handläggare i socialrätt för barn och unga startade i december 2019. Utbildningen bygger på kartlagt behov och är en flexibel distansutbildning. Läs artikel 
 • En ledarskapsutbildning för chefer genomfördes under 2019. Utbildningen togs fram och genomfördes i samverkan mellan åtta kommuner.

KAV:s projektutlysning

KAV skapade en projektutlysning under året för att stimulera utveckling och forskning om Arbetsintegrerat lärande som metod och på så vis ”få in” kompetens/personer i verksamheterna och även kompetensutveckla befintlig personal. Följande sex projekt beviljades medel:

 • Öka den generella utbildningsnivån i Dalsland. 125 000 kr, (Annette Palmqvist, Dals Eds kommun).
 • Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning. 400 000 kr, (Per Assmo, Högskolan Väst).
 • Inter-professionellt lärande (Kliniskt Lärandecentrum på Högskolan Väst). 125 000 kr, (Karin Rehnström, Högskolan Väst). Se nyhetsinslag 
 • Samverkansprojekt för utveckling av AIL inom små och medelstora företag (SME). 200 000kr, (Robin Mashallah, Trollhättans Stad).
 • Kurs i ”Bygglovets svåra frågor”. 125 000 kr, (Ulf Jensen/Åsa Axgärde, Högskolan Väst).
 • Utökad etablering av arena för erfarenhetsutbyte och samproduktion gällande utbildning och digitalisering. 242 000 kr, (Lars Johansson/Emma Norberger, Högskolan Väst).

Fler insatser och aktiviteter under 2019:

 • Ett arbete har påbörjats för att inkludera näringslivets behov.
 • Olika aktiviteter har arrangerats för att utveckla KAV som en arena för forskning- och utvecklingsprojekt, exempelvis möten mellan forskare och kommunrepresentanter, nya forskningsprojekt har formats, KAV var medarrangör i konferensen ”Digitaliseringen i skolan” för skolpersonal med mera. Läs artikel 
 • Flera initiativ har tagits för att definiera gränssnitt och utveckla samverkan med Fyrbodals kommunalförbund.
 • En kommunikationsstrategi och plan för KAV har tagits fram.
 • Insatser för att synliggöra KAV och etablera kontakter och nätverk har varit en av verksamhetsledarens centrala uppgifter. Det har skett i form av medverkan på konferenser, seminarier, nätverksmöten och en rad andra sammanhang.

Minst en av alla genomförda aktiviteter har haft direkt koppling till varje kommuns uttalade behov.

----------------------------------------------------

Kommunakademin Väst (KAV) är en unik arena för strategisk och systematisk samverkan mellan Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal. Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet. KAV bildades 2018 och arbetar målmedvetet för att etablera en långsiktig samverkan mellan parterna.

Senast uppdaterad