Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Organisationer, företag och myndigheter behöver ekonomer som har kunskap och förmåga att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och situationer. Ekonomprogrammet (180 hp) erbjuds med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde. Området företagsekonomi innehåller teorier, metoder och modeller för hur organisationer och företag fungerar samt hur de kan uppnå sina mål. Företagsekonomi handlar om att organisera, planera, styra, marknadsföra, och göra ekonomiska planer och uppföljningar av verksamheten. Området nationalekonomi utgår från ett helhetsperspektiv på hur samhället använder sina resurser samt verktyg för att analysera ekonomiska frågor från individ- och företagsnivå till bransch- och samhällsnivå nationellt, internationellt och globalt. I ekonomprogrammet får du inledningsvis en bred kunskapsgrund inom både företagsekonomi och nationalekonomi, innan det är dags för dig att välja vilket huvudområde du vill rikta dig mot. Utbildningen berör vetenskapliga, samhälleliga, etiska aspekter samt hållbar utveckling.
I ekonomprogrammet kan du välja bland följande huvudområden och inriktningar:
  • Företagsekonomi - Marknadsföring
  • Företagsekonomi - Organisation och ledarskap
  • Företagsekonomi – Redovisning och styrning
  • Nationalekonomi – Finansiell ekonomi
Ekonomprogrammet innehåller även andra ämnesområden som juridik och statistik för att förbereda dig inför ett framtida arbetsliv. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och workshops. Programmet ges på svenska. Kursmaterial på engelska förekommer.

Företagsekonomi med inriktning mot Marknadsföring

Inriktningen Marknadsföring handlar om att förstå de utmaningar och möjligheter företag och andra organisationer står inför i en värld av snabb digital transformation, med fokus på digital marknads¬föring och varumärken. Hur påverkas traditionell distribution av e-handel och dataanalys och hur för¬ändras sättet vi gör affärer på? Hur påverkas våra förutsättningar för att kommunicera med mark¬naden och bygga varumärken? Genom aktuella fenomen och case i kombination med aktuell forsk¬ning fördjupas dina kunskaper om organisationers marknadsföring i ett föränderligt teknologi- och medielandskap. Med den här inriktningen kan du arbeta med exempelvis e-handel, digital strategi, digital marknadsföring, varumärkesstrategi, varumärkesutveckling, digitala kundupplevelser och mycket mer, inom alla typer av organisationer.

Företagsekonomi med inriktning mot Organisation och ledarskap

Inriktningen Organisation och ledarskap utvecklar förmågan att förstå, identifiera, analysera och diskutera organisatoriska fenomen, beteende och processer och då särskilt samspelet mellan individ, grupp och organisation. Fokus är på att organisera, leda och utveckla medarbetare inom human resource management (HRM) samt organisatoriska förändringsprocesser i relation till yrkeslivets praktik och aktuell forskning inom området. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om ledarskap samt förutsättningar och metoder för organisatoriska förändringsprocesser. Du kan till exempel arbeta med organisationsutveckling eller på en personalavdelning med uppgifter som rör ledarskap, företagsstyrning, projektledning, HR eller förändringsarbete.

Företagsekonomi med inriktning mot Redovisning och styrning

Inriktningen redovisning syftar till att utveckla förmågan att sammanställa årsredovisningar, kalkyler och budgetar, samt att analysera dessa. Du lär dig även att förstå innebörden av samt att agera utifrån dessa ekonomiska beslutsunderlag för att till exempel kunna göra lönsamhetsbedömningar. På fördjupningsnivå utvecklar du förmågan att göra koncernbokslut och att kommunicera ekonomisk information. Inom inriktningen tar vi även upp hållbarhetsredovisning, internationell redovisning och revision samt den forskningsmässiga utvecklingen inom redovisning. Med den här inriktningen kommer du till exempel att kunna arbeta med bokföring, bokslut, revision och ekonomistyrning som till exempel budgetering, produkt- och investeringskalkyler.

Nationalekonomi med inriktning mot Finansiell ekonomi

Huvudområdet nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi handlar om hur ekonomiska principer och teorier tillämpas på finansiella marknader, institutioner och beslutsfattande. Här fokuserar du på hanteringen av kapital, tillgångar och risker, samt beslutsprocesser relaterade till investeringar, finansiering och kapitalallokering. Specifikt studerar du exempelvis hur olika finansiella marknader (aktier, räntor och derivat) fungerar samt hur ekonomiska och finansiella fenomen kan analyseras och förutsägas. Du kommer till exempel att kunna arbeta med riskhantering för att kvantifiera och minimera risker, portföljförvaltning för att diversifiera och maximera avkastning, optimal kapitalstruktur och utdelningspolicy samt en mängd andra arbetsuppgifter inom olika sektorer både nationellt och internationellt.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

Arbetsintegrerat lärande – AIL möter du under hela din utbildning på ekonomprogrammet. I ekonomprogrammet kombineras teoretiska och praktiska kunskaper med koppling till arbetslivet. Det sker till exempel genom att du arbetar med verklighetsnära case som tränar dig i att arbeta problemlösande, med programvaror som används i arbetslivet och med fältstudier. Du möter arbetslivet i form av gästföreläsningar, filmer och poddar. Läs gärna mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.

Arbetsliv

Organisationer, företag och myndigheter är i behov av medarbetare med kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik. Som ekonom kan du exempelvis arbeta som marknadschef, e-handelskoordinator, produktkoordinator, digital strateg, business area manager, kampanj- och kundanalytiker, varumärkesutvecklare, butik- och etableringsansvarig, projektledare, personal/HR-ansvarig, utredare, inköpare, säljare, försäljningschef, rådgivare, skattekonsult, ekonomichef, controller, ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, revisor, kreditbedömare, skattehandläggare, skatterevisor, investeringsanalytiker, riskanalytiker, portföljförvaltare, finansiell rådgivare, finansanalytiker, finansiell planerare och hedge fund manager.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-93311

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Helén Holmgren
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR