Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenterna vid lärarprogrammen på Högskolan Väst får sina VFU-placeringar genom VFU-handläggarna på högskolan. Det är inte tillåtet att på eget initiativ kontakta rektorer eller handledare på förskolor eller skolor.

Alla studenter har rätt till en saklig och opartisk bedömning av sin VFU och ska därför inte genomföra VFU i en verksamhet som de har nära personlig anknytning till. Finns nära koppling till någon förskola eller skola ska detta meddelas till VFU-handläggarna innan placering sker.

Studenten tillhör samma VFU-område under hela utbildningstiden och ingår där i ett arbetslag med yrkesverk­samma lärare. Tillsammans med dessa ges studenten möjlighet att kunna utvecklas i sin yrkesprofession.

Högskolan Väst har ett stort upptagningsområde vilket innebär att det kan medföra resor till och från VFU-platsen. Högskolan Väst ersätter inte kostnader i samband med resor till och från VFU-platsen.

Grundregeln är att VFU-placeringen gäller för hela studiegången.

Byte av VFU-placering

Önskemål om byte av VFU-placering bedöms individuellt och kan bli aktuellt vid olika tidpunkter i utbildningen. Det kan finnas flera olika skäl till ett önskemål om byte av VFU-placering men oavsett vilket skäl som ligger till grund för önskemålet ska programansvarig alltid kontaktas och godkänna att studenten fyller i ansökan on byte.

Det är först när programansvarig för det aktuella lärarprogrammet godkänt ett byte av VFU-plats som studenten får gå vidare i bytesprocessen.

Byte INOM VFU-område

Ett VFU-område kan vara en kommun eller en specifik friskola.

När programansvarig godkänt ett byte av VFU-plats kontaktar studenten VFU-samordnaren i/på den kommun/friskola där studenten är placerad. Samordnaren undersöker då om ett byte är möjligt. Om VFU-samordnaren hittar en ny VFU-placering förmedlar samordnaren den nya placeringen till studenten och VFU-handläggarna på högskolan.

Studenten är alltid ansvarig att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela att ett byte sker.

Notera att även byte av handledare inom samma förskola/skola/fritidshem ska meddelas; studenten ansvarar då för att meddela både VFU-samordnaren och VFU-handläggaren.

Byte till ANNAT VFU-område

När programansvarig har godkänt ett byte av VFU-placering och detta byte gäller från ett VFU-område till ett annat gör studenten en ansökan via detta webbformulär >>

Ansökan ska göras senast den 15 maj respektive den 30 november inför nästkommande termin.

VFU-handläggaren kontaktar VFU-samordnaren inom det aktuella VFU-området. Samordnaren i det nya området undersöker om ett byte är möjligt. All kontakt kring ett byte av VFU-område sker mellan handläggare och samordnare. När den nya placeringen är klar informeras studenten och får kontaktuppgifter till sin nya handledare. 

Studenten är alltid ansvarig för att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela att ett byte skett.

Observera att en inkommen ansökan om ett byte inte är en garanti för att ett byte är möjligt.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen