Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En övningsskola/övningsförskola knuten till Högskolan Väst har en utvecklingsorienterad verksamhet och kännetecknas av ett stort engagemang för lärarutbildning. Högskolan Väst och övningsskolan/övningsförskolan delar ansvar för lärarutbildning och skolutveckling.

I en övningsskola/övningsförskola ges studenten möjlighet att delta i och bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla en yrkesmässig beredskap för professions- och skolutveckling men även ett vetenskapligt förhållningssätt till det kommande yrket.

Våra partners
Ansök om att bilda övningsskola/övningsförskola
Övningsskolor och AIL 
Utvecklingsinriktade examensarbete i lärarutbildningen
Verksamheters systematiska kvalitetsarbete
Ett utvidgat VFU-handledaruppdrag
Interna partners och samverkansytor
På gång 

 

Våra partners

Våra övningsskole-/övningsförskolepartners är: 

Drottning Blankas gymnasieskola Trollhättan
Folkuniversitetets gymnasium Trollhättan
Fridagymnasiet Vänersborg
Grästorps kommun
Kunskapsförbundet Väst
LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan
Lidköpings kommun
Nya skolan 
Praktiska gymnasiet Trollhättan
Realgymnasiet Trollhättan
Sotenäs kommun
Strömstads kommun
Trollhättans stad
Vänersborgs kommun

Ansök om att bilda övningsskola/övningsförskola

Alla intresserade huvudmän, kommunala såväl som enskilda kan ansöka om att bilda övningsskola/övningsförskola.

Övningsskoleområde/övningsförskoleområde kan utgöras av en eller flera enheter. Det är ett huvudmannasvar att organisera för ett sådant område. Det betyder att ett antal verksamheter, t ex ett antal förskolor kan bilda övningsförskola likväl kan en skola bestående av flera stadier utgöra övningsskola.

En övningsskola/övningsförskola tar emot minst tre studenter samtidigt per termin och ansvarar för samtliga tjugo VFU-veckor under en students utbildning.

Urval sker utifrån kvalitetskriterier och beslut meddelas enskilt. En överenskommelse skrivs fram med varje huvudman, baserat på ömsesidiga åtaganden.  

Är ni intresserade av att delta i vår övningsskoleverksamhet? Ladda ner ansökningsblanketten här och kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ansökan övningsskolor HV.docx

 

Övningsskolor och AIL 

Genom övningsskolan/övningsförskolan möjliggörs skapandet av ett arbetsintegrerat lärande (AIL) där lärarutbildningen, lärarstudenten och den lokala skolan och dess lärare och elever tillsammans utvecklar kunskap och bidrar till kvalitetsutveckling.

Arbetsintegrerat lärande inom lärarutbildningen är en tvärvetenskaplig utgångspunkt där lärande och kunskapsproduktion sker genom integrering av teoretiska- och praktiska kunskaper, hämtade från lärandesammanhang inom såväl skola, förskola och fritidshem. AIL inom lärarutbildningen utgår från tre kunskapsformer: teoretisk kunskap, praktisk kunskap och praktisk tillämpad kunskap. Dessa tre kunskapsformer är en förutsättning för den problematisering och teoretisering av lärande som är nödvändig i en kunskapsproducerande forskning och utbildning.

Genom en teoretisk reflektion över praktisk kunskap möjliggörs en sammansmältning mellan de tre kunskapsformerna och därmed en möjlighet för studenten att lära och tillägna sig en kraftfull professionskunskap. På så sätt återfinns en horisontell och vertikal dimension som visar på vikten av relationen mellan kunskapsformerna och dess funktion inom lärarutbildningen.

Utvecklingsinriktade examensarbete i lärarutbildningen

Genom övningsskolan/övningsförskolan arbetar lärarutbildningen vid Högskolan Väst strategiskt för att erbjuda våra studenter en möjlighet att genomföra utvecklingsinriktade examensarbeten som ett led i att stärka deras professionskunskap samt att bättre svara mot verksamheternas behov av kvalitetsutveckling.

Verksamheters systematiska kvalitetsarbete

Vi möjliggör för studenten att redan under utbildning kunna bidra till skolutveckling. Att redan som student se sig själv som praktikutvecklare stödjer utveckling av dels deras professionskunskap, dels övningsskolans/övningsförskolans verksamhet.

Ett utvidgat VFU-handledaruppdrag

Genom övningsskolorna/övningsförskolorna stödjer och utbildar vi för ett utvidgat VFU-handledaruppdrag. Tillsammans med våra partners utformar vi nya sätt att handleda där handledning ses som kollektiv lärprocess.

Interna partners och samverkansytor

På Högskolan Väst fungerar Forum för skola och välfärd som en länk mellan huvudmän och högskolan. Det innebär att forumet dels ansvarar för genomförandet av olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser, dels möjliggör för att knyta ihop forskning och verksamhet, exempelvis genom professionsnätverk och forskningscirklar. Forum för skola och välfärd har ett stort och etablerat kontaktnät med såväl andra lärosäten som huvudmän i kommuner, regioner och organisationer vilket möjliggör goda samverkansmöjligheter inom en mängd olika områden.

På gång 

Vi har just haft vår andra dialogkonferens där fokus låg på den lokala VFU-ledaren. Tillsammans med våra sju samverkanspartners utformar vi hållbara strukturer för övningsskola/övningsförskola som de lokala VFU-ledarna blir en viktig del av.

Den tredje dialogkonferensen planeras till den 25 maj 2023.

Intresserad av att ansöka till att bli en av våra övningsskolor/övningsförskolor? Håll utkik här

Kontakta oss


Senast uppdaterad