Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här forskningsprojektet undersöker hur barn och ungdomar formar sina liv utifrån de sammanhang, intressen och aktiviteter som engagerar dem. Skilda aspekter av barns och ungdomars självbild studeras.

Frågeställningarna är följande:

  • Vad lär sig barn och ungdomar om sig själva i olika sammanhang och i olika situationer?
  • Vad erbjuder olika situationer och sammanhang för material som barn och ungdomar har att utgå ifrån i sin konstruktion av sin självbild?
  • Hur definierar barn och ungdomar sig själva genom aktiviteter?
  • Hur påverkas det omgivande samhället av barns och ungdomars val och strategier?

Under tre år har fem olika delprojekt genomförts. Under 2011 utförs den övergripande analysen och manusförfattande.

Följande fem delprojekt ingår:

1. Familjen en källa till självkännedom

Ett barn kan befinna sig i olika kontexter och göra medvetna val av hur det agerar i dem. Familjen är en sådan kontext där barnet  interagerar med föräldrar och syskon. Barnets egna aktiva roll är minst lika viktig som omgivningens påverkan. Data har samlats in från 100 barn som är 8-10 år och deras föräldrar.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Sevtap Gurdal
Emma Sorbring

2. Risktagande som diskurs – om hur risker framställs i media


Det här delprojektet undersöker hur riskfyllda aktiviteter omskrivs, diskuteras och debatteras i massmedier som riktar sig till ungdomar. Syftet är att ta reda på vad olika medier erbjuder för material som unga män och kvinnor kan använda i sin konstruktion av sin identitet och sin självbild.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Margareta Bohlin
Soly Erlandsson

3. Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället

Målet med detta delprojekt är att undersöka hur yngre vuxna med särskolebakgrund utvecklar tillhörigheter och identiteter i det civila samhället. Med det civila samhället menas till exempel föreningsliv, Internet, mötesplatser, caféer med mera.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Martin Molin

4. Att experimentera med sitt rätta jag

Det här delprojektet handlar om hur ungdomar använder Internet för att definiera sig själva och vilken betydelse de upplever att Internet har för att utveckla deras identitet. Ungdomar experimenterar med sin identitet på många arenor i samhället, i kamratgruppen, i skolan och i familjen. En ny sådan arena är Internet. På Internet kan idéer och fantasier projiceras och det finns tillfälle att pröva olika beteenden, roller och identiteter. Ungdomar uttalar sig om att Internet ger dem möjlighet att visa "sitt rätta jag".

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Emma Sorbring
Margareta Bohlin
Linda Johansson
Åsa Andersson

5. Identitetsskapande i skiftande språkliga miljöer

Målet med denna studie är att belysa svenska ungdomars språkliga självbilder och framförallt den bild de har av sig själva som engelsktalande. Unga människor i de nordiska länderna tillbringar oftast mellan 30 och 50 timmar i veckan i digitala miljöer där engelska används.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Alastair Henry

Pågår

2008-2011

Kontakt


Soly Erlandsson

Soly Erlandsson Professor, senior
soly.erlandsson@hv.se
Senast uppdaterad