Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 10 augusti 2020.

Den inriktning och strategi högskolan valt kvarstår och har inte förändrats utifrån det aktuella läget.

Aktuell information

Inriktningsbeslut för verksamhet på campus hösten 2020

Den 29 maj uppdaterade regeringen och Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till universitet och högskolor vilket innebär att en återgång till mer ordinarie verksamhet nu är möjlig.

För Högskolan Väst innebär det att undervisningen under hösten kommer att bedrivas i ett blandformat, med delar på campus och delar på distans. För att minska risken för smittspridning kommer antalet platser i undervisningslokalerna att begränsas och tider för schemaläggning utökas. För planeringen av höstens undervisningsverksamhet på campus gäller följande prioriteringar:  

  • Introduktion och viss undervisning av nya programstudenter (gäller studenter som startade/startar vt eller ht 2020)
  • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag för samtliga studenter som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.
  • Examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

Student:
Information om din kurs och hur just din undervisning kommer att gå till kommer att finnas på lärplattformen Canvas inför terminsstart.

Medarbetare:
Högskolans anpassade återgång till campusförlagd verksamhet innefattar också högskolans medarbetare. Arbetsplatser, gemensamma personalutrymmen och mötesformer ska i möjligaste mån anpassas i enlighet med gällande rekommendationer. Dialog kring hemarbete ska föras med närmaste chef.

Konferenser/event:
Högskolans lokaler ska prioriteras för undervisning hösten 2020 och därför ska de konferenser som högskolan anordnar i första hand ske digitalt.

Läs hela rektorsbeslutet i Medarbetarportalen

Mer information studenter/medarbetare/sökande


Högskolans krisledningsgrupp


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen