Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 23 oktober 2020.

Om vårterminen 2021

Rektor har tagit ett beslut om hur vårens undervisning ska planeras. På grund av att Corona inte släpper taget om oss gäller samma prioriteringar som för höstens undervisning, dock med två tillägg:

 • Program och kurser med internationella studenter prioriteras att vara på campus.
 • Av studiesociala skäl bör samtliga studentgrupper få möjlighet att ha undervisning på campus vid minst ett par tillfällen under terminen.

På varje institution pågår nu ett arbete med att göra prioriteringar utifrån detta rektorsbeslut. Denna prioritering kommer sedan fungera som underlag/komplettering till schemaläggningen. Det förs även en högskolegemensam dialog för att hitta former för tillämpning, förhållningssätt och prioritering.

Vad gäller kring folksamlingar på Högskolan Väst under höstterminen?

Regeringens rekommendationer för lärosäten innebär att undervisning kan bedrivas på campus i höst. För att minska risken för smittspridning behöver verksamheten anpassas i enlighet med expertmyndigheternas rekommendationer.

Högskolan Väst följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi betraktar vår verksamhet som en arbetsplats. Det vill säga att vår verksamhet inte är att betrakta som allmänna sammankomster (med en begränsning på max 50 personer). Det betyder att vi kommer att ha studentgrupper i sin helhet på campus. I och med detta hänvisas vi till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.

Höstens undervisning kommer att bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar på distans. Detta utifrån våra lokalförutsättningar. Vi har ett rymligt campus och kommer att jobba hårt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att få den campusförlagda undervisningen att fungera.

I höst gäller följande prioriteringar för undervisning på campus

 • Introduktion och viss undervisning av nya programstudenter (studenter som startade/startar sin utbildning vt eller ht 2020).

 • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag för samtliga studenter som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

 • Examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

Hur vi anpassar och tydliggör i våra lokaler för minskad smittspridning

Högskolan Väst anpassar verksamheten, lokalerna och genomför informationsinsatser för att minimera smittspridning av Covid-19 i samband med terminsstarten hösten 2020.

För att minska risken för smittspridning har antalet platser i undervisningslokalerna begränsats och tider för schemaläggning utökas.

Högskolans lokaler prioriteras för undervisning och de konferenser som högskolan anordnar ska i första hand ske digitalt. Eventuella konferenser och event på plats på campus är att betrakta som allmänna sammankomster. Här följer vi regeringens beslut om att inte tillåta fler än 50 personer.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Generellt uppmanas till att nyttjas varannan plats i samtliga utrymmen på campus. Detta görs genom tydlig skyltning. 
 • Där det är möjligt glesas antalet platser ut och markeringar tydliggör som stöd för distansering. 
 • Skyltar med uppmaningar att hålla distans sätts upp i grupprum, konferensrum och personalutrymmen.
 • Skyltar med uppmaningar om att stanna hemma, om man är sjuk, sätts upp i alla entréer.
 • I Restaurangen och caféet glesas platserna ut och information kring social distansering sätts upp.
 • Vid praktiska moment i undervisningen vidtas åtgärder för att studenterna ska kunna hålla avstånd.
 • Merparten av högskolans undervisningssalar kommer att vara upplåsta dagtid för att minska risken för samling utanför.
 • Student- och lokalvärdar anställs under de första veckorna av terminen. De ska dels kontrollera att nya studenter får den hjälp och information de söker, samt dels verka för att inte större folksamlingar bildas.

Handhygien

Handsprit ställs i frekvent använda passager, som exempelvis i entréerna. I alla pentryn/fikarum samt toaletter på campus finns naturligtvis tvål och pappershanddukar.

Städning

Städrutinerna har förstärks, vilket innebär att städning av toaletter samt spritning av kontaktytor som bordsytor, kranar, handtag, ledstänger sker dagligen.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Det är viktigt att du som har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, eller tillhör riskgrupp inte ska komma till campus. Genom att vi alla tillsammans tar ett personligt ansvar för att minimera spridning av Covid-19 kommer vi att kunna bedriva undervisning på campus i höst.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (länk till extern webbplats).

Mer information till studenter/medarbetare/sökande


Högskolans krisledningsgrupp


Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer