Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt

 • 21 April 2023

  Högskolestyrelsen beslutade att Kraftstaden Fastigheter AB kan starta arbetet med projektering och upphandling utifrån framtagna kostnadsberäkning för Etapp 1  (omfattar främst byggnaderna D, E (plan 4), G/H).
 • 16 jan - 6 feb 2023 Arkitektförslag visades på campus

  Ett första arkitektförslag togs fram utifrån behovsinventeringar och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter. Dessa publiceras i juni.

  Hur har arkitektförslagen tagits fram?
  Varje ledningsgrupp (för de 6 arbetsenheterna) har prioriterat de olika miljöerna via ytberäkning och är en sammanvägning av campusplan/campusvision/projektuppdrag/ramar samt de behov och angivna miljöer som har kommit fram i enkät, analys och arbetsplatsträffar.

  Utifrån inkomna synpunkter i samband med utställning av arkitektförslaget har respektive arbetsenhets ledningsgrupp genomfört en risk- och konsekvensanalys tillsammans med skyddsombuden. 

  Arkitektförslaget
  En mix av olika arbets- och mötesmiljöer utifrån behovsinventering i fas 1 och 2 där många lyfte att de inte ville ha stora öppna landskap. Vi har landat i åtta olika typer arbetsplatser. Det finns gott om rum där man kan sitta och arbeta enskilt eller rum/ytor med upp till som mest 6 arbetsplatser. Alla arbetsplatser är flexibla utom några få.

  Parkerade frågor
  Ett antal frågor är för tillfället parkerade till längre fram i processen:

  - Särskilda behov på individnivå (hälsoskäl)
  - Detaljfrågor om förvaring
  - Bokningsbara miljöer: vilka och hur?
  - Riktlinjer och spelregler

  Delprojektledarens reflektion

  Att genomföra ett stort och komplext förändringsarbete när det kommer till arbetsplatser/miljöer kräver uthållighet, tydlighet och ödmjukhet. Förändringsarbetet som Högskolan Väst gått in i hålls ihop och drivs av en projektorganisation med projektledare som stöd för högskolans chefer som tillika är huvudbärare av campusutvecklingen. 

  Det har stundtals under de senaste åren varit en utmaning för både projekt, ledning och inte minst för våra medarbetare. Förslag på inriktning att gå från personliga kontor till en mix av flexibla arbetsplatser mottogs inte väl av stora delar av vårt lärosäte även om man i de allra flesta fall förstår att lokaler behöver utnyttjas bättre och effektivare. På andra håll i organisationen välkomnar man med förväntan den här förändringsresan.

  Engagemang och många frågor präglar fortfarande processen då flera saker inte är på plats eller fastställda som tex riktlinjer och spelregler för de nya arbetsplatserna och nya arbetssätt. Det här är en process som kommer att fortgå med delaktighet av medarbetare och chefer där utvärderingar och justeringar är viktiga komponenter under hela resans tid.

BAKGRUND

Strategi för delprojektet

Utveckla attraktiva och flexibla arbets- och mötesplatser  – en arbetsplats där man vill vara.

Högskolan Väst är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en inspirerande och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Antalet medarbetare har ökat och vi ser en fortsatt expansion vilket kräver ökad flexibilitet i utformning av arbetsplatser.

Den fysiska arbetsplatsen ska vara attraktiv och främja en kultur som gör att alla vill vara på arbetsplatsen vilket skapar förutsättningar för möten och interaktion. Genom stora möjligheter till diversifiering och flexibilitet ska verksamhetens och medarbetarens behov tillgodoses utifrån funktion och behov.

Arbetsplatserna ska utformas på ett sådant sätt att de främjar samverkan inom arbetsenheterna, mellan arbetsenheterna och med samverkanspartners. För att skapa dessa arbetsplatser krävs ett brett engagemang och delaktighet från medarbetarna i utvecklingsarbetet.

Utgångspunkter i arbetet

 • Campusplan 2030
 • Campusvision (se Campusplan 2030)
 • Effektmål och övergripande strategier (se Campusplan 2030)
 • Strategi för delprojektet  (se ovan)
 • Vi måste förändra vårt lokalnyttjande utifrån hållbarhet och ekonomi.
 • Vi ska följa Riksrevisionens ”Rekommendationer om ett effektivt lokalnyttjande"
 • Vi ska utveckla campus utifrån vår AIL-profil och styrelsebeslut om tre strategiska indikatorer.

Process fram till våren 2023

 • Vägval och förtydliganden​
 • Chefskommunikation​
 • Delaktighet medarbetare: Workshops – Arbetsplatsträffar -Behovsinventeringar – övergripande – enhetsvis – enkäter​
 • Arkitektförslag​
 • Utställning – synpunkter ​Revideringar av arkitektförslag​
  Kostnadsberäkningar (Kraftstaden fastigheter AB)​
  Projektering och upphandling (beslut högskolestyrelsen)​

  Stöd: konsulter med erfarenhet

Tidslinje

- för arbetet i delprojektet:

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.