Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digitalisering inom HR-världen

Digitaliseringen inom Human Resource-området är i stark utveckling och håller på  att  förändra  arbetsmarknaden på flera plan. Som personalvetare gäller det att kritiskt kunna förhålla sig till de möjligheter och nödvändigheter denna utveckling för med sig. Våra studenter kommer att möta och förväntas kunna hantera och ansvara för digitalisering och systemstöd, och Högskolan Väst som lärosäte måste kunna matcha detta.

Då det generellt finns en avsaknad av utvecklade digitaliseringslösningar på landets personalvetarprogram ser vi möjligheten att bli en vägledande inspirationskälla även för andra utbildningar.

Brygga mellan personalvetarprogrammet och arbetslivet

Digitala lösningar kan bidra till ökad tillgänglighet och nya kontaktytor mellan högskola och omgivande samhälle, mellan lärare och studenter. Men att använda digitala lösningar har vi i projektet inte sett som ett självändamål om det inte också sätts i en lärandekontext. Utöver de fysiska kontakter och aktiviteter vi har tillsammans med våra externa samverkansparter, har vi i Personalvetarprogrammet 2.0 också utvecklat en virtuell organisation, WIL Consulting Group, som stöd för studenternas lärande genom case, assessment, övningar m.m. Genom organisationen kan vi ytterligare verklighetsanknyta och problematisera hur teorier och metoder tillämpas i den kontext som studenterna kommer möta i sina framtida arbetsliv som personalvetare.

Sammantaget ser vi att Personalvetarprogrammet 2.0 bidrar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter, att utveckla det arbetsintegrerade lärandet samt ge möjligheter till ökad kunskap i samverkan med externa aktörer.

WIL Consulting group

Namnet ”WIL” står för ”work integrated learning” och är det engelska ordet för ”Arbetsintegrerat lärande”, som är Högskolan Västs profil. WIL Consulting Group är en virtuell organisation som är tänkt att motsvara ett företag som arbetar inom HR/personalvetarområdet. Som alla företag så består det av medarbetare och chefer. Det har en organisationsstruktur och en historia. WIL har också en egen hemsida och erbjuder sina kunder olika tjänster inom HR-området.

Med WIL Consulting Group som ramverk skapar vi scenarier och dilemman som man kan möta som personalvetare i arbetslivet. Dessa utgår från innehållet i de kurser som ingår på programmet. Det handlar således om teman såsom rekrytering, samtalsmetodik, lärande och kompetensutveckling, konflikthantering, organisatorisk hälsa, arbetsmiljö, arbetsliv i förändring, personalekonomi, arbetsrätt, strategisk HR, förändrings- och verksamhetsutveckling m.m.

Scenarier och dilemman tas fram av oss lärare tillsammans med samverkansparter och även studenter som på olika sätt är med och bidrar. Mer konkret kan uppgifter och dilemman handla om hur man arbetar med tester och enkäter vid medarbetarunderökningar och urval vid rekryteringar, evidens och vetenskapligt förhållningssätt i personalvetarrollen, hur man designar förändringsinsatser, hur man utvecklar ledare och grupper, hur man skapar goda arbetsklimat och hanterar konflikter och komplexa personalärenden. Vidare träning i personalvetarens olika typer av samtal, dilemman relaterade till risk och säkerhet (nu senast covid), hur man arbetar med diskriminering, jämställdhets- och intersektionalitetsfrågor samt etik- och värdegrundsfrågor i organisationer.

För att skapa en progression genom programmet så kopplar vi ofta samma case till flera kurser för att belysa olika aspekter av personalarbetet inom en organisation.

Presentationer och lösningar av case och dilemman görs i olika former, alltifrån klassiska tentamenstillfällen, grupparbeten, skriftliga och muntliga redovisningar av rapporter samt presentationer i podcasts. Akademiska krav på metodkompetens och vetenskapligt förhållningssätt genomsyrar även dessa uppgifter precis som i all annan undervisning på universitets- och högskolenivå.

Senast uppdaterad