Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regeringen har uppdragit åt alla lärosätena i Sverige att arbeta strategiskt med jämställdhetsintegrering i syfte att realisera de jämställdhetspolitiska målen och dess övergripande mål: Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Strategin innebär att jämställdhetsperspektiv ska införas i alla beslut och alla processer på alla nivåer i lärosätena. ”Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), till exempel. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel” (Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor).

Att arbeta med jämställdhetsintegrering inom ramen för Agenda 2030 innebär att anlägga en jämställdhetsanalys på hela agendan för att ringa in de jämställdhetsproblem som står i vägen för att nå en hållbar utveckling och målen i agendan. Det innebär alltså inte att enbart arbeta med mål 5 som explicit handlar om jämställdhet, utan att ringa in jämställdhetsproblem i de olika målen och delmålen i agendan som vi som lärosäte och myndighet är berörda av.  För att skapa en träffsäker analys av våra ojämställdhetsproblem och behov av insatser behöver vi förstå att ojämställdhet är något som drabbar människor och grupper olika. Därför behöver vi få till en analys och ett raster som utgår från fler maktordningar än enbart kön (ex. etnicitet, socioekonomi/klass och ålder). Av den anledningen är den tolkning av jämställdhet som används inom jämställdhetsintegreringsarbetet på svenska lärosäten väl anpassat till Agenda 2030. Bristande jämställdhet mellan könen står fortfarande i fokus, men betraktas konsekvent genom ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att fokus och analys tar fasta på hur kön samverkar med andra sociala maktordningar, som etnicitet, ras, klass, ålder, sexualitet och funktionalitet, vilket möjliggör en mer komplex och kontextuell förståelse av konkreta hinder att nå social hållbarhet.

Delmål 

 • Alla lednings-, styrnings- och stödprocesser vid Högskolan Väst skall vara jämställdhetsintegrerade (dvs genomgå en jämställdhetsanalys och åtgärdas om så behövs). Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för: 
 • Jämn representation och lika villkor i alla styrande och beslutande organ på Högskolan Väst.
 • Lika lön för lika och likvärdigt arbete samt jämn resursfördelning och likvärdiga möjligheter och villkor ifråga om utbildning, studieval och personlig/professionell utveckling.
 • Goda kunskaper bland studenter och medarbetare om jämställdhet och förmåga att främja jämställdhet inom såväl utbildning som arbets- och samhällsliv i stort.
 • Anställda och studenter att kunna ta samma ansvar för omsorgsarbetet på studie-/arbetsplatsen och hemmet.
 • Samma rätt till kroppslig integritet oavsett kön och högskolan skall proaktivt förebygga förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet.
 • Att högskolans forskning kännetecknas av ett systematiskt jämställdhetsperspektiv ifråga om såväl innehåll som dess former
 • Att programstudenter har kunskap om jämställdhet och kompetenser att förstå och lösa jämställdhetsutmaningar aktuella för sin yrkesutövning och för samhället i stort.
 • Samverkan med externa parter, liksom AIL som profil utmärks av jämställdhet

Strategier

 • Analysera och vid behov justera val/rekryteringsprocesser samt villkor för jämställt deltagande i styrande och beslutande organ.
 • Analysera och motverka omotiverade hierarkier och beroendeförhållanden bland anställda.
 • Säkerställa att jämställdhet är integrerat i högskolans kvalitetssystem och att progression sker.
 • Riktlinjer, rutiner och förhållningssätt rörande karriärvägar jämställdhetssäkras (exv. rekrytering, anställning, arbetsfördelning, karriärstöd).
 • Analysera och vid behov justera löner och övriga resursfördelning (exv. forsknings- och meriteringsmedel).
 • Analysera och jämställdhetssäkra villkor för utbildning och personlig/professionell utveckling för såväl studenter som anställda.
 • Fortsatt kartlägga och tillgodose behov av kunskaper om jämställdhet för studenter och anställda.
 • Identifiera behov och åtgärder för att säkra möjligheter att kombinera studier, arbete och privatliv/omsorg.
 • Integrera jämställdhet i högskolans AIL- samt forskningsstrategi.

 
Ansvariga

 • Arbetsenhets- och avdelningschefer (ansvar för att hålla samman integreringen lokalt och säkerställa systematik i arbetet)
 • Program- och kursansvariga (för införandet av perspektiv i utbildningar)
 • Ansvariga inom forskningsmiljöer och nämnder
 • Utsedda funktioner inom förvaltning och Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP), i form av verksamhetsstöd samt centrumbildningar
Senast uppdaterad