Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gudrun Rudolfsson

Gudrun Rudolfsson

Universitetslektor


Hälsovårdsdoktor i Hälsovetenskaper med inriktning mot Vårdvetenskap

gudrun.rudolfsson@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning inleddes med avhandlingen Den perioperativa dialogen - en gemensam värld. Den perioperativa dialogen innebär en strävan efter att skapa kontinuitet för patienter som ska opereras. Modellen innebär att samma vårdare, antingen en anestesisjuksköterska eller operationssjuksköterska, är patientens följeslagare genom operationsprocessen. Sjuksköterskan har ett samtal med patienten före operationen, tar emot patienten när operationen ska utföras och besöker patienten efter operationen. Den perioperativa dialogen har studerats både utifrån patienters, sjuksköterskors och vårdledares perspektiv. Min fortsatta forskning handlar om förståelse av patienters situation i samband med en operation men även om patienters förståelse av sin sjukdom och vårdpersonals uppfattning av vad patienter förstår. Andra områden är upplevelse av kronisk sjukdom, barn med övervikt, att drabbas av demens i tidig ålder, personcentrerad vård i en operationskontext, caritativt ledarskap, sjuksköterskors arbetsmiljö på en operationsavdelning, samt sambandet mellan studenters närvaro vid föreläsningar och genomförande av en godkänd examination.

Undervisning/handledning

Jag har framförallt undervisat i vårdvetenskap och vetenskapsteori. Jag handleder uppsatser på D-nivå, examinerar uppsatser på både C- och D-nivå. Jag har också ansvarat för en Webbaserad kurs med inriktning vård av äldre på avancerad nivå och är även delaktig i en webbaserad kurs på grundnivå.

Nyckelord

Dialog, förståelse, hermeneutik, kvalitativ forskning, ledarskap, metasyntes, omvårdnad, perioperativ, personcentrerad vård, studenters lärande, vårdvetenskap.

Publikationer