Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Martina Wyszynska Johansson

Martina Wyszynska Johansson

Utbildningsvetenskap

Universitetslektor

martina.wyszynska-johansson@hv.se H414

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.
  • Fil.dr i pedagogik och Fil.lic i pedagogiskt arbete, legitimerad gymnasielärare
  • AIL-utvecklare
  • Forskar inom området utbildningsvetenskap, pedagogik och didaktik.

I avhandlingen Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training: Navigating by feedback (2018) undersöker jag elevers erfarenhet av att formas till yrkespersoner, deras ”yrkespersonsblivande” genom att delta i återkopplingsprocesser. I min licentiatuppsats Gymnasieungdomars erfarenheter av hur yrkeslärande bedöms (2015) fokuserar jag på bedömning av yrkeskunnande ur elevperspektiv.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är dialog mellan två tanketraditioner om lärprocesser, läroplansteori (curriculum theory) och kontinental Didaktik. Jag intresserar mig för hur kunskap och kunskapsbegreppet rekontextualiseras i institutionaliserade pedagogiska praktiker. Vad händer när kunskap rör sig både horisontellt och vertikalt? När lärprocesser grundas på de deltagandes erfarenheter från olika lärmiljöer, t ex skola och arbetsplats, uppstår behov av att forma hybrida läroplansmodeller. Mitt andra aktionsforskningsintresse är lärares kunskapsarbete.

Undervisning/handledning

Kunskapsbedömning och yrkeslärares didaktiska progression, i synnerhet inom verksamhetsförlagd utbildning är två särskilda utbildningsintressen. Dessutom undervisar jag i kurser om vuxnas lärande.

Samverkan

Mitt uppdrag är att utveckla arbetsintegrerat lärande, AIL, i lärarutbildningar på Högskolan Väst.

Nyckelord

Vocational becoming, Assessment, Curriculum theory, Didaktik, Professional Learning Communities

Publikationer

Wyszynska Johansson, Dyne, E., & Gustavsson, S. (2021). ” Men nu fick man planera om och i den planeringen fick jag vara med!” Verksamhetsförlagt lärande i yrkeslärarutbildningen när undervisningen går över till distans:[’Now we’ve got to re-plan together!’Workplace-based learning in vocational teacher education in times of a transition to online instruction]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(3), 88-110.

 

Lindblad, S., Wärvik, G.-B., Berndtsson, I., Jodal, E.-B., Lindqvist, A., Messina Dahlberg, G., Papadopoulos, D., Runesdotter, C., Samuelsson, K., Udd, J., & Wyszynska Johansson, M. (2021). School lockdown? Comparative analyses of responses to the COVID-19 pandemic in European countries. European Educational Research Journal, 20(5), 564–583. https://doi.org/10.1177/14749041211041237

 

Wyszynska Johansson, M. (2020). Tracing the moving ‘target’ in Didaktik of vocational classroom instruction. Journal of Curriculum Studies. DOI: 10.1080/00220272.2020.1795270

 

Wyszynska Johansson, M. (2020). ” Du har skött dig bra”: Återkoppling inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån yrkeselevers upplevda läroplan. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 99-121. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.2010399

 

Wyszynska Johansson, M., Dyne, E., & Mårtensson, Å. (2020). Vad blev det av Gy2011 reformens intentioner för yrkesutbildning? Med Barn-och fritidsprogrammet som exempel. Pedagogisk forskning i Sverige.

 

Wyszynska Johansson, M. (2019). Expanding learner readiness of young Swedish security officers-to-be in upper secondary school. Journal of Vocational Education & Training. DOI: 10.1080/13636820.2019.1680570

 

Wyszynska Johansson, M., Wärvik, G.-B. & Choy, S. (2018). Vocationalising specialized concepts: Appropriating meanings through feedback. Vocations and Learning, DOI 10.1007/s12186-018-9204-4.

 

Wyszynska Johansson, M. & Henning Loeb, I. (2015). Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling. Kritiska röster från barn- och fritidsprogrammet. Forskning om undervisning och lärande, Volume 2015, Issue 14, 2015.