Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Kursen Företagsekonomi för ledare, 5 hp syftar till att deltagaren skall uppnå en grundläggande förståelse för företagsekonomiska samband och grundläggande beräkningsmodeller för framtagande av beslutsunderlag.

Även om årsredovisningens huvudsakliga funktion är att kommunicera organisationens ekonomiska hälsa externt är informationen användbar för internt arbete. Årsredovisningen bygger på löpande bokföring och värdering av tillgångar och skulder och ger därför en bild av vart lönsamhet uppstår och vilka kostnader organisationen har. Genom att sätta olika poster i förhållande till varandra i så kallade nyckeltal kan en indikation ges av exempelvis hur organisationens betalningsförmåga på lång och kort sikt ser ut.

Kursens fokuserar på förståelse för hur olika aspekter påverkar varandra och organisationens lönsamhet. Inköp av en dyr maskin påverkar exempelvis likviditeten, men även resultatet på lång och kort sikt. Det kan därför vara rimligt att fördela ut den ökade kostnaden på de produkter maskinen tillverkar, hur många fler behöver företaget då sälja för att få samma resultat? Eller kommer investeringen att leda till en tidsbesparing som ökar lönsamheten per såld produkt? Med hjälp av relativt okomplicerade matematiska formler inom investeringsbedömning och ekonomistyrning och en god förståelse för vilka konsekvenser som kan finnas förknippade med en handling kan ett konkretare beslutsunderlag tas fram.

Kursen är en översiktskurs och berör sambanden samt grunderna i följande områden;

  • Årsredovisningens uppbyggnad och information (ej löpande redovisning och framtagande av årsredovisningar)
  • Investeringsbedömning
  • Ekonomistyrning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper, alltifrån att förstå det ekonomiska språket till att få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar.

 

Kontaktuppgifter


Enna Zemla

Enna Zemla Projektsamordnare
enna.zemla@hv.se
Senast uppdaterad