Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Spel med eller utan pengar är ett hot mot ungas välbefinnande och hälsa vilket kräver särskilda insatser från forskarsamhället liksom från professionella som möter barn och unga med spelproblematik. Forskning kring riskoch skyddsfaktorer för ungdomars spelande, inklusive spel om pengar och dataspel är dock bristfällig. Det gör att vi än idag har bristande förståelse för varför vissa ungdomar utvecklar spelproblematik och vilka mekanismer som spelar roll för en sådan utveckling. I och med dessa brister i forskningen är det också oklart vilka mekanismer som har särskilt betydelse för effekten av de insatser som vi erbjuder till ungdomar med spelproblematik idag. Eftersom föräldrar är ansvariga för att skapa förutsättningar för deras barns positiva utveckling är det möjligt att just föräldra-barnrelationer har en särskild betydelse både för utveckling av problematiskt spelande och för effekten av de insatser som erbjuds till ungdomar med spelproblematik.

Det övergripande syftet med föreliggande projekt är därför att undersöka vilken betydelse föräldrabarnrelationer har dels för ungdomars attityder till spel och spelproblematik, dels för effekten av en social intervention utvecklad för ungdomar med spelproblematik. Studien baseras på data från tre olika forskningsprogram som har fokus på a) spel(problematik) i en generell population av ungdomar, b) spel(problematik) och attityder till spel bland ungdomar från idrottsgymnasieskolor i Skåne, och c) effekten av Återfallsprevention för en klinisk population av barn och unga med spelproblem. Genom olika typer av data och design kommer resultaten från projektet bidra till mer kunskap om den rollen som föräldra-barnrelationen kan ha för attityder och spel(problematik) bland ungdomar i olika institutioner, samt för effekten av insatser som görs med avseende på ungdomars spelproblematik. Sådana resultat är en viktig resurs för utveckling av preventiva insatser för mer jämlik hälsa bland barn och unga.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap
  • Psykologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Karin Boson, Högskolan Väst
Emma Claesdotter-Knutsson, Lunds universitet
Anders Håkansson, Lunds universitet

Forskningsfinansiär

  • Forte

Projekttid

2021 - 2024

Senast uppdaterad