Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet nås genom ett metodiskt och långsiktigt arbete med ett tydligt syfte och med en genomarbetad plan för genomförande och uppföljning av återkommande hälsofrämjande aktiviteter inom skolan.

Insatsen ingår som en del av ett långsiktigt arbete vid Fridaskolan Vänersborg, uppstartat läsåret 2016/2017. Analys av den långsiktiga insatsens effekter utifrån nedan beskrivna delmål är en central del i den systematik vi ämnar skapa. Daglig fysisk aktivitet är ett viktigt medel och den centrala aspekten som möjliggör insatsens mål.

Mål

Det övergripande målet avgränsas i följande delmål: 
• Förbättrade studieresultat som visar sig i ökad måluppfyllelse 
• Eleverna har utvecklat medvetenhet kring hur de hälsofrämjande faktorerna; rörelse, kost, återhämtning och sömn påverkar deras välmående
• Elevernas förhållningssätt till hälsofrämjande faktorer i allmänhet och daglig fysisk aktivitet i synnerhet, har utvecklats positivt utifrån frågeställningarna; “Is it worth it” och “Am I able”

Bakgrund och konkretisering av insatsen

Fridaskolan i Vänersborg är en fristående grundskola med grundskolans årskurser F–9, belägen i Vänersborgs kommun. Skolan startades 1993 och har i dagsläget 488 elever i verksamheten. Huvudman för verksamheten är Fridaskolorna AB som i Västsverige bedriver verksamhet i fem grundskolor och förskolor samt ett gymnasium. Den insats vi ämnar genomföra på Fridaskolan i Vänersborg behöver ses i ljuset av huvudmannens intresse av att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom hela koncernen, samt utifrån det pilotprojekt kring hälsofrämjande arbete som startades på Fridaskolan Vänersborg läsåret 2016/2017. Utifrån detta väljer vi att inkludera en bakgrundsbeskrivning i nedanstående konkretisering av målsättningen med insatsen:

Vi strävar ständigt efter att de barn och ungdomar som går i vår verksamhet ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer. Grunden i att lyckas med denna strävan byggs genom att tillhandahålla en trygg, skapande och kreativ miljö för lärande, en miljö där alla elever ges möjlighet att känna glädje, lust och stolthet över sin utveckling.

Ovan beskrivna strävan bygger på ett ständigt pågående kvalitetsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett mycket aktuellt forskningsprojekt som påvisar de positiva effekter fysisk aktivitet har på hjärnan och därigenom resultaten i skolan är Bunkefloprojektet (Ericsson, Gärdsell, Lindén, & Karlsson, 2006). Resultaten av forskningen är så övertygande att det vore direkt fel att som huvudman ignorera dem. Huvudmannens intention är att via insatsen med systematiskt hälsofrämjande arbete åstadkomma ett första steg i en varaktig förändring av vår verksamhet, en förändring som ligger i linje med Bunkefloprojektets resultat. Det fokus på hälsofrämjande arbete som startades på Fridaskolan i Vänersborg läsåret 2016/2017 tjänar som en pilotstudie för fortsatt utvecklingsarbete i koncernen som helhet. Innevarande läsår har samtliga elevhälsoteam inom koncernen fått i uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet vid respektive enhet, ett arbete som till stor del tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts på Fridaskolan Vänersborg de två föregående läsåren.

Generellt sett har vi under dessa två verksamhetsår sett en ökning i antalet hälsofrämjande insatser inom skolans verksamhet genom alltifrån regelbundna rörelsepauser på lektionerna till lunchpromenader, ”brainbreaks”, danslekar, ”walk and talk”, avslappningsstunder, temaarbeten under rubriken hälsa etc. För att hålla i en positiv utveckling vill vi nu ta steget till att etablera en än mer tydlig och långsiktigt hållbar systematik kring det hälsofrämjande arbetet, inte minst vill nå en ökad grad av elevinflytande inom utvecklingsarbetet.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Skolverket

Projekttid

2018 - 2019

Kontakt


Karin Forslund Frykedal

Karin Forslund Frykedal Professor
karin.forslund-frykedal@hv.se

Kristine Crondahl

Kristine Crondahl Universitetslektor Universitetslektor i socialt arbete
kristine.crondahl@hv.se
Senast uppdaterad