Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Inledning och bakgrund

Den pågående energiomställningen med ny elproduktion, elektrifiering av industri och fordonsflotta leder till en kraftigt ökad efterfrågan på flexibilitet och olika former av stödtjänster. Flexibilitet tillhandahålls idag till stor del av produktionskällor men stora möjligheter finns även för förbrukare och andra aktörer i kraftsystemet att leverera dessa tjänster.

Det här ska vi göra inom projektet

Del 1 - Kunskap om flexibilitetstjänster

Öka kunskapen om marknader för förbrukningsflexibilitet och stödtjänster genom att sammanställa tillgänglig information och sprida denna kunskap genom seminarier och skriftlig information.

Den 15 maj, 2024 arrangerade vi ett seminarium som ger introduktion och grundläggande information om förbrukningsflexibilitet och stödtjänster. Seminariet spelades in och finns tillgängligt via den här länken: http://api.kaltura.nordu.net/tiny/sp8j5 

Del 2 - Modellering

Undersöka möjligheten till en flexibel förbrukning i befintliga anläggningar i små och medelstora företag såsom mindre industrier, större fastigheter och andra anläggningar. Mängden flexibilitet vägs mot den påverkan som fås i anläggningen.

Del 3 - Optimering

Ta fram modeller för att optimera förbrukningen i studerade anläggningar.
Optimering sker med hänsyn både till vinsten och den negativa påverkan som fås av olika grader av förbrukningsflexibilitet.

Del 4 - Pilotstudier

Pilotstudier genomförs för att ta fram styrstrategier, implementera, drifta och utvärdera framtagna strategier. På så sätt skapas kunskap om den praktiska implementeringen av en flexibel förbrukning både med avseende på förbrukningsflexibilitet och stödtjänster

Informationsspridning

Projektet kommer kontinuerligt sprida information och kunskap till små och medelstora företag med syfte att öka möjligheterna att agera på en flexibilitetsmarknad och tillhandahålla befintliga samt kommande stödtjänster.

Vill du delta i projektet?

Har du intresse av att delta i projektet, kontakta Lena Max eller Haya Rajeh (kontaktuppgifter se nedan).

Forskningsområde

  • Teknik
  • Elektroteknik och elektronik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket
  • Västra Götalandsregionen VGR

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad