Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Cybersäkerhet, dvs. att skydda information, informationssystem och dess användare, är en växande utmaning i samhället. Regeringar och nationella myndigheter har alltmer uppmärksammat risker och sårbarheter förenade med digitalisering och behovet av cybersäkerhet. Hur cybersäkerhet uppfattas och hanteras av kommuner är dock mindre känt. Samtidigt är den lokala nivån avgörande för samhällets cybersäkerhet. Kunskap om kommunal cybersäkerhet är viktigt av flera anledningar. Kommuner ansvarar för omfattade, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör många människor. Dessa informationssystem är viktiga för kommunens ansvarsområden (t.ex. äldreomsorg, hälsovård, skola, avfall och energi). För att uppnå en hög nivå av cybersäkerhet i samhället krävs att den kommunala cybersäkerheten fungerar.

Målsättning

Det övergripande syftet med detta projekt är att genom en jämförande ansats öka vår kunskap om cybersäkerhet i myndigheter som verkar på lokal nivå. Mer specifikt, avser projektet besvara: 1) i vilken omfattning svenska kommuner uppmärksammar och förstår cybersäkerhetsrisk, 2) hur de organiserar sitt cybersäkerhetsarbete, 3) vilka likheter och skillnader som finns hos kommunerna avseende fråga 1 och 2, och 4) hur skillnader mellan kommuner kan förklaras, med särskilt fokus på kommunstorlekens betydelse som en förklarande faktor.

Metod

Tre metoder används för datainsamling: 1) en enkät till samtliga Sveriges kommuner, 2) analys av dokument relevanta för kommunernas förståelse (t.ex. risk- och sårbarhetsanalyser och informationssäkerhetspolicyer), och 3) intervjuer i kommuner kommer att göras med ett strategiskt urval av personer (tex IT-chef, IT-experter, säkerhetsansvariga, ledande politiker och kommundirektör).

Förväntade resultat

Givet det svenska flernivåsystemet och den komplexitet det medför, förväntas projektet ge viktiga insikter om hur och varför kommuner har olika förståelse och förmåga att hantera cybersäkerhetsrisker. 

Samverkan

Projektet genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Nyckelord

Cybersäkerhet
Risk
Säkerhet
Offentlig organisation

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik
  • Samhällsplanering

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

David Karlsson, Professor, Göteborgs universitet

Max Boholm, Fil Dr, Göteborgs universitet

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2022 - 2025

Kontakt och mer information


Johan Berlin

Johan Berlin Professor
johan.berlin@hv.se
Senast uppdaterad