Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I Västra Götalands kommande utvecklingsstrategi återfinns de tvärsektoriella områdena elektrifiering och cirkulära affärsmodeller som är verktyg för minskad klimatpåverkan. Högskolan Väst kan här vara med och bedriva forskning i samverkan som bidrar till klimatomställning.

Mål: Forskning på Högskolan Väst bidrar till klimatomställning, i samverkan med verksamheter i närområdet, nationellt och globalt, och bedrivs på ett klimatsmart sätt.

På högskolan bedrivs forskning som ger kunskaper som kan bidra till klimatomställningen genom till exempel teknikutveckling, förståelse för mänskliga beteenden, organisering och samhällsstrukturer. Denna forskning behöver lyftas fram och förutsättningar ges för vidareutveckling, där tvärvetenskaplig forskning och samverkansforskning kring klimatomställning uppmuntras. Forskning kring klimatrelaterade frågor integreras i högskolans två kompletta miljöer inom produktionsteknik och AIL och samarbeten mellan miljöerna kring dessa frågor uppmuntras, från grundutbildning till forskarutbildning och övrig forskningsmiljö. Den interna kommunikationen om forskning kring klimat-och hållbarhetsfrågor behöver utvecklas så att kunskapen om vad som görs i organisationen ökar och ligger till grund för nya samarbeten.

Nyttiggörande av forskningsresultat som bidrar till klimatomställning uppnås genom samverkansforskning med industri, offentliga organisationer och civilsamhället, där kunskap skapas i samverkan. Särskilt viktigt är att klimatomställning blir en integrerad del i de strategiska partnerskap som högskolan har med industripartners som verkar inom fossilbaserade industrisektorer som ger upphov till stora utsläpp av klimatpåverkande gaser. Högskolan bidrar också aktivt till kunskapsutveckling genom att inom ramen för campusutvecklingen agera testbädd för olika pilotprojekt.

Forskningsverksamheten ska utformas för att leva som vi lär, genom att reducera klimatutsläpp från den egna verksamheten. Det handlar om att vara trovärdiga och kan gälla till exempel utsläpp från resande och utsläpp från inköp och användning av till exempel arbetsmaskiner, kemikalier och labbutrustning.

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad