Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Cecilia Thorsen

Cecilia Thorsen

Universitetslektor


Docent i pedagogik

cecilia.thorsen@hv.se I429

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

biografi

Jag heter Cecilia Thorsen och jag är lektor i pedagogik vid Institutionen för Individ och Samhälle, Högskolan Väst. I botten är jag gymnasielärare i svenska och engelska men påbörjade 2009 forskarutbildningen i pedagogik. Jag disputerade 2014 med en avhandling som handlade om vilken betydelse kognitiva och icke-kognitiva aspekter i betyg har för deras prognosförmåga. Mitt forskningsintresse berör framförallt frågor om förutsättningar för och resultat av utbildning på individ- och systemnivå. Jag har ett särskilt intresse för likvärdighetsfrågor i utbildning, d.v.s. varför elevers bakgrund har betydelse för deras resultat i skolan och skolans kompensatoriska uppdrag. Jag ingår nu i ett projekt med titeln Faktorer som främjar akademisk resiliens – förändringar i den svenska skolans kompensatoriska förmåga över tid. Projektet fokuserar den grupp elever som trots sin socioekonomiskt utsatta situation ändå lyckas i skolan, d.v.s. som är akademiskt resilienta. Målet med projektet är att söka identifiera vilka faktorer som ligger bakom dessa elevers skolframgång (på individ- och skolnivå). Jag har också ett stort intresse för vad som händer i klassrummet och har tidigare undersökt motiverande undervisningspraktik i engelskklassrummet. Jag ingår nu också i ett projekt som undersöker utveckling av motivation för matematik mellan årskurs 3 och 5 i sex europeiska länder.

Undervisning

 I dagsläget undervisar jag främst i bedömningskurser på grundlärarprogrammet och fritidslärarprogrammet. Fokus i min undervisning är just skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag och frågor om bedömning som styrning. Men jag undervisar även om mer klassrumsnära aspekter av bedömning så som bedömning av och för lärande. Dessutom undervisar jag gärna om kvantitativa forskningsmetoder. Jag handleder examensarbeten på grundnivå samt doktorander.

researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Cecilia_Thorsen

Publikationer