Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Martin Molin

Professor

Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet. Min forskning är främst inriktad på frågor om unga med intellektuella funktionsnedsättningar, delaktighet och identitetsskapande. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt fokuseras bland annat frågor som rör elever i gymnasiesärskolan och identitetskapande processer på internet.

Jag disputerade 2004 vid Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingen bär titeln Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Efter avhandlingsarbetet har jag främst forskat kring ungdomar med särskolebakgrund och vägen ut i vuxenlivet. I postdocprojektet Delaktighet i olika världar analyserades de tillhörighets- och identifikationsprocesser som kännetecknar övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. På senare tid har jag också varit involverad i ett projekt som handlar om hur professionella inom olika organisationer ser på såväl stimulerande som svårhanterade aspekter av sitt arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under hösten 2020 startades ett nytt forskningsprojekt som handlar om barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS. I min forskning används ofta kvalitativa ansatser med hermeneutisk och etnografisk inriktning.

Jag anlitas regelbundet som granskare för bland annat följande internationella tidskrifter: Scandinavian Journal of Disability Research, British Journal of Learning Disabilities, European Journal of Disability Research, European Journal of Social Education, Fontene forskning, Journal of Intellectual Disabilities, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, International Journal of Developmental Disabilities.

 

Lyssna gärna på min installationsföreläsning - Professorpodden - där jag berättar mer om min forskning. Den publicerades i samband med att jag installerades som professor i oktober 2021.

 

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst vid Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, där jag även är ämnesansvarig för huvudområdet socialt arbete. Jag handleder också doktorander i socialt arbete och i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Nyckelord

Intellektuella funktionsnedsättningar, delaktighet, identitetsskapande, anpassad skola, vuxenblivande

RESEARCH GATE

Följ mig på Research Gate.

PUBLIKATIONER

Referee-granskade artiklar i urval

 • Chadwick, D., Richards, C., Molin, M. & Strnadová, I. (2023). Digital inclusion and people with learning disabilities – editorial. British Journal of Learning Disabilities, 51, p. 119-124. https://doi.org/10.1111/bld.12530 (länk till special issue
 • Normand, C., Molin, M., Simonato, I., Lussier-Desrochers, D., Ruel, J.  & Romero-Torres, A. (2021). Comment définir et mesurer la participation sociale à l’ère du numérique? [Defining and Measuring Social Participation in the Digital Age]. Revue francophone de la déficience intellectuelle. Vol. 30 (Special issue - Digital technology and intellectual disability: current practices and associated issues). p. 2-12. doi.org/10.7202/1075351ar (Länk till fulltext)
 • Molin, M. (2020). The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy. Papers of Social Pedagogy, 13 (1), 9-33. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4350
 • Borgström, Å., Daneback, K. & Molin, M. (2019). Young people with intellectual disabilities and social media: a literature review and thematic analysis. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp 129-140. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.549
 • Löfgren-Mårtenson, L., Molin, M. & Sorbring, S. (2018). H@ssles and Hopes on the Internet – What Professionals have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities. Papers of Social Pedagogy, 8(1), pp 66-82. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5851
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2018). Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences. A comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(1), pp 36-42. DOI:10.1111/jppi.12227
 • Ineland, J., & Sauer, L. & Molin, M. (2018). Sources of job satisfaction in intellectual disability services. A comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services and public healthcare in Sweden. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 43(4), pp 421-430. DOI:10.3109/13668250.2017.1310817
 • Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2017). New em@ncipatory landscapes? Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes. Advances in Social Work, Vol. 18, No. 2 (Fall 2017), pp 645-662, DOI: 10.18060/21428
 • Sorbring, E, Molin, M. & Löfgren-Mårtenson, L. (2017). "I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life": Parents' Voices about Barriers and Support for Internet Participation among young people with Intellectual Disabilities. Cyberpsychology – Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 11(1), article 3. http://dx.doi.org/10.5817/CP2017-1-3
 • Löfgren-Mårtenson, L, Sorbring, E. & Molin, M. (2015). T@ngled up in Blue: Views of parents and professionals on Internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities. Sexuality & Disability, Vol. 33, Iss. 4, pp 533-544. DOI: 10.1007/s11195-015-9415-7  
 • Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2015). Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, Vol 19(1), pp 22-33.
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2015). Discursive tensions in late modern society – on education and work for people with intellectual disabilities. European Journal of Social Education (FESET), No 26/27, pp 118-136.
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2013). Normalitet och identitet i det senmoderna – om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, Vol 20, nr 1. s 53-70.
 • Molin, M. & Gustavsson, A. (2009). Belonging and multidimensional self-expectations – transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden. La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, Vol 4. No 48. pp 255-265.

Bokkapitel i urval

 • Molin, M. & Thorn, J. (2022). Funktionalitet, normmedvetenhet och anhörigperspektiv. I E Dahlborg & E Tengelin (Red.), Jämlik vård – Normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 185-216. Andra upplagan. ISBN 978-91-44-15106-9
 • Molin, M. & Gustavsson, A. (2109). Delaktighet – ideologi och teori. I L Söderman & M Nordlund (Red.), Omsorgsboken – möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning. Stockholm: Liber. 261-272. Sjätte upplagan.
 • Molin, M. (2018). Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp. I M Molin & A Bolin (Red.), Socialpedagogisk handling – i teori och praktik. Högskolan Väst: Rapport 2018:4. 19-47.
 • Sorbring, E., Löfgren-Mårtenson, L., & Molin, M. (2018). Relationships and the Internet. Internet as an arena for love, sex and companionship for young people with learning disabilities. In C Bates (Ed.) Sexuality and Learning Disabilities – A handbook. Pavilion Publishing and Media Ltd. 133-142.
 • Molin, M. (2017). Delaktighet i olika världar – om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund. I E Sorbring & T Johansson (Red.), Barn- och ungdomsvetenskap: en grundbok. Stockholm: Liber. 515-528.
 • Löfgren-Mårtenson, L., Molin, M. & Sorbring, E. (2016). Del@ktig på internet – om internetanvändande bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. I K Daneback & E Sorbring (Red.), Socialt arbete och internet – att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Stockholm: Liber. 47-59
 • Molin, M. (2014). Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället. I E Sorbring, Å Andersson & M Molin (Red.), Att förstå ungdomars identitetsskapande – en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber förlag. 44-68
 • Molin, M. (2013). Delaktighet och gemenskap på internet – om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan. I L Eriksson, G Nilsson & L A Svensson (Red.), Gemenskaper – socialpedagogiska perspektiv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 237-260
 • Molin, M. (2010). Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas. In L Eriksson & T Winman (Eds.), Learning to fly – Social pedagogy in a contemporary society. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 202-223
 • Molin, M. (2008). Analysen av tillhörighet – en socialpedagogisk utmaning. I M Molin, A Gustavsson, & H–E Hermansson, (Red.), Meningsskapande och delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 145-168
 • Molin, M. (2004). Delaktighet inom handikappområdet – en begreppsanalys. I A Gustavsson (Red.), Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. 272-283

Redaktörskap och läroböcker

 • Sorbring, E., Löfgren-Mårtenson, L. & Molin, M. (2021). Livet på internet. Surfa säkert och hitta rätt. Lättlästförlaget. ISBN: 9789189149069.
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd. Malmö: Gleerups förlag. Tredje upplagan
 • Molin, M. & Bolin, A. (Red.)(2018). Socialpedagogisk handling – i teori och praktik. Högskolan Väst: Rapport 2018:4. (Länk till fulltext)
  Molin, M. & Sorbring, E. (2016). Editorial: Internet use and Disability (Special issue). Cyberpsychology – Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(1). https://doi.org/10.5817/CP2017-1-xx
 • Sorbring, E, Andersson, Å. & Molin, M. (Red.)(2014). Att förstå ungdomars identitetsskapande – en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber förlag.
 • Molin, M., Gustavsson, A. & Hermansson, H-E. (Red.)(2008). Meningsskapande och delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

 

Publikationer