Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Martin Molin

Professor

Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, sociologi, socialt arbete.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet. Min forskning är främst inriktad på frågor om unga med intellektuella funktionsnedsättningar, delaktighet och identitetsskapande. I nyligen avslutat forskningsprojekt fokuseras bland annat frågor som rör elever i gymnasiesärskolan och identitetsskapande processer på internet. Jag disputerade 2004 vid Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingen bär titeln

Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Efter avhandlingsarbetet har jag främst forskat kring ungdomar med särskolebakgrund och vägen ut i vuxenlivet. I postdocprojektet Delaktighet i olika världar analyserades de tillhörighets- och identifikationsprocesser som kännetecknar övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. På senare tid har jag också varit involverad i ett projekt som handlar om hur professionella inom olika organisationer ser på såväl stimulerande som svårhanterade aspekter av sitt arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under hösten 2020 startades ett nytt forskningsprojekt som handlar om barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS. I min forskning används ofta kvalitativa ansatser med hermeneutisk och etnografisk inriktning.

Jag anlitas regelbundet som granskare för bland annat följande internationella tidskrifter: Scandinavian Journal of Disability Research, British Journal of Learning Disabilities, European Journal of Disability Research, European Journal of Social Education, Fontene forskning, Journal of Intellectual Disabilities, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, International Journal of Developmental Disabilities.

Undervisning/handledning

Jag undervisar vid Socialpedagogiska programmet, där jag även är ämnesansvarig för huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik. Jag undervisar även vid Barn- och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet.

Nyckelord

Intellektuella funktionsnedsättningar, delaktighet, identitetsskapande, särskola, vuxenblivande

RESEARCH GATE

Följ mig på Research Gate.

PUBLIKATIONER

Referee-granskade artiklar

 • Molin, M. (2020). The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy. Papers of Social Pedagogy, 13 (1), 9-33. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4350
 • Borgström, Å., Daneback, K. & Molin, M. (2019). Young people with intellectual disabilities and social media: a literature review and thematic analysis. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp 129-140. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.549
 • Löfgren-Mårtenson, L., Molin, M. & Sorbring, S. (2018). H@ssles and Hopes on the Internet – What Professionals have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities. Papers of Social Pedagogy, 8(1), pp 66-82. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5851
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2018). Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences. A comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(1), pp 36-42. DOI:10.1111/jppi.12227
 • Ineland, J., & Sauer, L. & Molin, M. (2018). Sources of job satisfaction in intellectual disability services. A comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services and public healthcare in Sweden. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 43(4), pp 421-430. DOI:10.3109/13668250.2017.1310817
 • Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2017). New em@ncipatory landscapes? Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes. Advances in Social Work, Vol. 18, No. 2 (Fall 2017), pp 645-662, DOI: 10.18060/21428
 • Sorbring, E, Molin, M. & Löfgren-Mårtenson, L. (2017). "I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life": Parents' Voices about Barriers and Support for Internet Participation among young people with Intellectual Disabilities. Cyberpsychology – Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 11(1), article 3. http://dx.doi.org/10.5817/CP2017-1-3
 • Löfgren-Mårtenson, L, Sorbring, E. & Molin, M. (2015). T@ngled up in Blue: Views of parents and professionals on Internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities. Sexuality & Disability, Vol. 33, Iss. 4, pp 533-544. DOI: 10.1007/s11195-015-9415-7  
 • Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2015). Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, Vol 19(1), pp 22-33.
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2015). Discursive tensions in late modern society – on education and work for people with intellectual disabilities. European Journal of Social Education (FESET), No 26/27, pp 118-136.
 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2013). Normalitet och identitet i det senmoderna – om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, Vol 20, nr 1. s 53-70.
 • Molin, M. & Gustavsson, A. (2009). Belonging and multidimensional self-expectations – transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden. La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, Vol 4. No 48. pp 255-265.

Bokkapitel i urval

 • Molin, M. & Gustavsson, A. (2109). Delaktighet – ideologi och teori. I L Söderman & M Nordlund (Red.), Omsorgsboken – möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning. Stockholm: Liber. 261-272. Sjätte upplagan.
 • Molin, M. (2018). Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp. I M Molin & A Bolin (Red.), Socialpedagogisk handling – i teori och praktik. Högskolan Väst: Rapport 2018:4. 19-47.
 • Sorbring, E., Löfgren-Mårtenson, L., & Molin, M. (2018). Relationships and the Internet. Internet as an arena for love, sex and companionship for young people with learning disabilities. In C Bates (Ed.) Sexuality and Learning Disabilities – A handbook. Pavilion Publishing and Media Ltd. 133-142.
 • Molin, M. (2017). Delaktighet i olika världar – om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund. I E Sorbring & T Johansson (Red.), Barn- och ungdomsvetenskap: en grundbok. Stockholm: Liber. 515-528.
 • Löfgren-Mårtenson, L., Molin, M. & Sorbring, E. (2016). Del@ktig på internet – om internetanvändande bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. I K Daneback & E Sorbring (Red.), Socialt arbete och internet – att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Stockholm: Liber. 47-59
 • Molin, M. (2014). Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället. I E Sorbring, Å Andersson & M Molin (Red.), Att förstå ungdomars identitetsskapande – en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber förlag. 44-68
 • Molin, M. (2013). Delaktighet och gemenskap på internet – om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan. I L Eriksson, G Nilsson & L A Svensson (Red.), Gemenskaper – socialpedagogiska perspektiv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 237-260
 • Molin, M. (2010). Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas. In L Eriksson & T Winman (Eds.), Learning to fly – Social pedagogy in a contemporary society. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 202-223
 • Molin, M. (2008). Analysen av tillhörighet – en socialpedagogisk utmaning. I M Molin, A Gustavsson, & H–E Hermansson, (Red.), Meningsskapande och delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 145-168
 • Molin, M. (2004). Delaktighet inom handikappområdet – en begreppsanalys. I A Gustavsson (Red.), Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. 272-283

Redaktörskap och läroböcker

 • Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd. Malmö: Gleerups förlag. Tredje upplagan
 • Molin, M. & Bolin, A. (Red.)(2018). Socialpedagogisk handling – i teori och praktik. Högskolan Väst: Rapport 2018:4. (Länk till fulltext)
  Molin, M. & Sorbring, E. (2016). Editorial: Internet use and Disability (Special issue). Cyberpsychology – Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(1). https://doi.org/10.5817/CP2017-1-xx
 • Sorbring, E, Andersson, Å. & Molin, M. (Red.)(2014). Att förstå ungdomars identitetsskapande – en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber förlag.
 • Molin, M., Gustavsson, A. & Hermansson, H-E. (Red.)(2008). Meningsskapande och delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

 

Publikationer


Del@ktighet på nätet : Röster från unga med intellektuell funktionsnedsättning samt föräldrar och personal

Publicerat

Del@ktighet på nätet : Röster från unga med intellektuell funktionsnedsättning samt föräldrar och personal

Även om ungdomar och internet är ett växande forskningsområde är det relativt fåstudier som illustrerar förhållandena för ungdomar och unga vuxna m...

The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy

Publicerat

The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy

During the last few decades, the concepts of participation and belonging has frequently beenused within the social welfare field in general, and...

Delaktighet : ideologi och teori

Publicerat

Delaktighet : ideologi och teori

Del@ktighetens digitalisering : Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Publicerat

Del@ktighetens digitalisering : Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Även om forskning om ungdomar och internet är ett växande område finns det relativt få studier som illustrerar förhållanden för ungdomar med...

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Publicerat

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Young People with Intellectual Disabilities and Social Media : A Literature Review and Thematic Analysis

Publicerat

Young People with Intellectual Disabilities and Social Media : A Literature Review and Thematic Analysis

Background : The aim of this review is to identify and analyse the research findings in the field of young people with intellectual disabilities an...

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Publicerat

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars...

Delaktighet i olika världar : om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund

Publicerat

Delaktighet i olika världar : om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Publicerat

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Publicerat

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp

Publicerat

Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp

Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences : A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities

Publicerat

Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences : A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities

This article examines how administrators in social services (n = 70) and habilitation staff in healthcare (n = 40) in Sweden experience difficultie...

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

Publicerat

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID)...

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Publicerat

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions f...

Relationships and the Internet

Publicerat

Relationships and the Internet

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Publicerat

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Detta är en antologi som beskriver och diskuterar vad som kännetecknar socialpedagogisk handling i teori och praktik. Inledningsvis ges en kort...

Sources of job satisfaction in intellectual disability services : a comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services, and public health care in Sweden

Publicerat

Sources of job satisfaction in intellectual disability services : a comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services, and public health care in Sweden

Background The research aim of this study was to analyse aspects of job satisfaction in daily work with people with intellectual disability (ID) in...

Editorial : Internet use and disability

Publicerat

Editorial : Internet use and disability

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

Publicerat

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

In general, the Internet is an arena where parents (as well as other adults) have limited insight and possibilities to support the young person....

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Publicerat

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people...

Del@ktig på internet : om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Publicerat

Del@ktig på internet : om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Handle with Care : Staff Experiences of Difficulties working with People with Intellectual Disabilities

Publicerat

Handle with Care : Staff Experiences of Difficulties working with People with Intellectual Disabilities

Providing care and support to people with intellectual disabilities (ID) is in several aspects a complex and challenging assignment. It could be...

New emancipatory (em@ncipatory) landscapes? : Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes

Publicerat

New emancipatory (em@ncipatory) landscapes? : Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes

Risks and opportunities in new emancipatory landscapes? : On young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes

Publicerat

Risks and opportunities in new emancipatory landscapes? : On young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes

Although research on young peoples identity formation processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate condition...

Sources of job satisfaction among professionals in intellectual disability services

Publicerat

Sources of job satisfaction among professionals in intellectual disability services

This presentation explores sources of job satisfaction among human service professionals working with people with intellectual disabilities. We als...

Discursive tensions in late modern society : on education and work for people with intellectual disabilities

Publicerat

Discursive tensions in late modern society : on education and work for people with intellectual disabilities

The article problematizes the way late modern society has contributed to discursive tensions in the welfare state services for people with...

Experiences of the Internet, Sexuality and Intellectual Disability among Parents and Professionals

Publicerat

Experiences of the Internet, Sexuality and Intellectual Disability among Parents and Professionals

Is the perception of risks and opportunities on the Internet changing? : The voices of intellectually challenged teens’ parents

Publicerat

Is the perception of risks and opportunities on the Internet changing? : The voices of intellectually challenged teens’ parents

Is the perception of risks and opportunities on the Internet changing? The voices of intellectually challenged teens’ parents. Emma Sorbring and...

Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities

Publicerat

Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities

Particip@tion on Internet? (Participation) : Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Publicerat

Particip@tion on Internet? (Participation) : Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet

"Tangled Up in Blue" (T@ngled) : Views of Parents and Professionals on Internet Use for Sexual Purposes Among Young People with Intellectual Disabilities

Publicerat

"Tangled Up in Blue" (T@ngled) : Views of Parents and Professionals on Internet Use for Sexual Purposes Among Young People with Intellectual Disabilities

This study aim to examine parents' and professionals' views on the usage of Internet for love and sexual purposes among young people with...

"Tangled up in blue" : Views of parents and professionals on internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities

Publicerat

"Tangled up in blue" : Views of parents and professionals on internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities

Teachers’ and parents’ views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities

Publicerat

Teachers’ and parents’ views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities

This article reports experiences from a Swedish study, discussing teachers’ and parents’ views on how young people with intellectual disabilities u...

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok

Publicerat

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok

Bokens kapitel tar avstamp i en rad olika kontexter där ungdomars identitetsskapande sker och bygger på forskning utförd inom olika discipliner som...

Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället

Publicerat

Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället

I kapitlet beskrivs civilsamhället som kontext och vilken roll denna kontext har speciellt för ungdomar som har erfarenhet av särskolebakgrund.

Delaktighet och gemenskap på internet : om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan

Publicerat

Delaktighet och gemenskap på internet : om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan

Normalitet och identitet i det senmoderna : om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete

Publicerat

Normalitet och identitet i det senmoderna : om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete

Artikeln diskuterar och problematiserar de erfarenheter som unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder ger uttryck för i relation till ...

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

Publicerat

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

1. Framväxten av en politik kring funktionshinder -- 2. Välfärdsarbetets organisatoriska villkor -- 3. Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning...

Delaktighet : ideologi och teori

Publicerat

Delaktighet : ideologi och teori

Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas

Publicerat

Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas

Belonging and multidimensional self-expectations : Transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden

Publicerat

Belonging and multidimensional self-expectations : Transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden

In this article we review current research – some of our own and others – on the transition between school and work for young people with...

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

Publicerat

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

Analysen av tillhörighet : en socialpedagogisk utmaning

Publicerat

Analysen av tillhörighet : en socialpedagogisk utmaning

Delaktighet i olika världar : om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv

Publicerat

Delaktighet i olika världar : om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

Publicerat

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

"Vi behöver ingen utbildning - vi får jobb  ändå!" : om självbilder hos ungdomar med särskolebakgrund

Publicerat

"Vi behöver ingen utbildning - vi får jobb  ändå!" : om självbilder hos ungdomar med särskolebakgrund

Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

Publicerat

Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

Delaktighet inom handikappområdet : en begreppsanalys

Publicerat

Delaktighet inom handikappområdet : en begreppsanalys