Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nóra Kerekes

Nóra Kerekes

Professor


Professor i medicinsk vetenskap (Psykiatri); Doktor i neurovetenskap

Professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri

nora.kerekes@hv.se H526

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, annan medicin och hälsovetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Ett holistiskt perspektiv där den unika individen står i centrum i en dynamisk och ständigt föränderlig värld av ömsesidigt lärande sammanfattar min människosyn, pedagogiska hållning och forskningsintresse. De tre pelare som stöder denna syn är ett holistiskt perspektiv, individens centrala roll och dynamisk förändring och utveckling..

Jag är grundare av forskningsplattformen "Center för Holistisk Psykiatri forskning (CHoPy)” www.chopy.se. I centrumet genomförs flera kliniska och epidemiologiska studier på regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer om mitt forskningsområde från 2018 i nyhetsartikel om min professorbefordran: Hon vill lindra människors lidande 

Aktuella forskningsprojekt:

"Mental and Somatic Health without borders” (MeSHe)
www.meshe.se
Projektet startades år 2013 och utvecklades i samverkan med flera internationella forskare och doktorander. Det omfattar två delprojekt: "MeSHe epidemiology" och "MeSHe clinical". Båda delprojekten har en gemensam grund med fokus på att studera kulturspecifika indikatorer för psykisk hälsa och ohälsa. Målet är att ge alla en jämlik vård utan att diskriminera individer som invandrat, vars föräldrar invandrat eller de som avviker från en cis-normativ samhällelig och medicinsk vård.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och det finns flera publikationer kopplade till projektet. https://meshe.se/publications/

 

"Pain and Inflammation in psychiatric conditions" (PIPCo)
www.pipco.se
PIPCo är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt där Bordeaux Universitet i Frankrike, Universitet Jaume i Castello i Spanien, BUP vid NU sjukvården i Uddevalla, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg samarbetar.

Projektet inkluderar både prekliniska och kliniska studier. Den prekliniska delen fokuserar på neurobiologiska processer av nociception i farmakologiska modeller av ADHD hos möss samt cellbiologiska mekanismer som visar kopplingen mellan neuroinflammation och insulinreceptorer i hjärnan samt deras roll i psykiatriska diagnoser. De kliniska huvudforskningsfrågorna är: Vad är sambandet mellan inflammation, förändrad smärtupplevelse, ADHD och livskvalitet hos barn och tonåringar?

Projektet har en registrerad doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Det har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och det finns flera publikationer kopplade till projektet som kan hittas på https://www.pipco.se/publications/

 

”Yoga to care"
https://www.yogatocare.com/

Yoga to Care är en forskningsplattform som jag etablerade år 2018. Syftet med plattformen är att undersöka yogans effekter på olika kliniska populationer.

Plattformen sammanför akademiker och professionella från olika länder och det finns flera pågående och avslutade kliniska projekt som fokuserar på att samla in evidens om yogans effekt i olika vårdmiljöer. Alla studier som är kopplade till plattformen har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Det finns flera publikationer kopplade till projektet som kan hittas på https://www.yogatocare.com/publications/

Undervisning/handledning

Jag har över 30 års erfarenhet som universitetslärare i en omfattande internationell kontext, och över 20 års erfarenhet som universitetslektor och handledare av C-, D-uppsatser och doktorsavhandlingar. De ämnen jag har undervisat i är huvudsakligen biologiska och medicinska ämnen såsom neurobiologi, cellbiologi, fysiologi, histologi, vuxen- och barnpsykiatri samt vetenskaplig teori och metod.

Jag grundade 2018 och leder en fristående kurs på avancerad nivå om ”Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd”.

Nyckelord

hälsovetenskap, integrerad vård, komplementärmedicin, psykisk hälsa/ohälsa, socialpsykiatri, substansbruk, yoga, traumaanpassad yoga (TAY), transdiagnostisk psykiatri.

RESEARCH GATE

Följ mig på  Research Gate_Nóra Kerekes
PUBLIKATIONER 
Referee granskade artiklar kopplade till ovan projekt:
https://www.chopy.org/publications/

För vidare publikationer se databasen DiVa.

 

 

 

 

Publikationer