Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ylva Svensson

Ylva Svensson

Universitetslektor

ylva.svensson@hv.se I516

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsintresse

Min forskning rör ungas identitetsutveckling generellt och etnisk identitet och känsla av tillhörighet specifikt. Jag utgår från teorier om social integration där mellanetniska relationer och identitetsutveckling är två samspelande aspekter för när, hur och till vilka unga känner tillhörighet. Därmed är jag också intresserad av att förstå hur förutsättningar för social integration och inkludering skapas, och hur segregation och exkludering kan undvikas. Jag är disputerad i utvecklingspsykologi och har fokus på individens identitetsutveckling, men utgår från att dessa processer påverkas av de personer en har runt sig, av de normer och värderingar som finns i samhället en lever i och av globala strömningar.

 

Just nu arbetar jag i två projekt, ett samverkansprojekt om skolsegregation och ett forskningsprojekt gällande föreningslivets roll i att skapa känsla av tillhörighet.

Externa Uppdrag

  • Nationell representant i European Association for Research on Adolescence (EARA)
  • Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Journal of Adolescence, Identity, International Journal of Intercultural Relations, Scandinavian Journal of Psychology, Emerging Adulthood, Journal of Ethnic and Migration Studies.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på de Barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogrammen och på fristående kurser i psykologi. Min undervisning innefattar identitetsutveckling, etnisk identitet och narrativa identiteter. Jag har även kurser i vetenskapligt skrivande på grundnivå och är kursansvarig för uppsatskursen på de Barn- och ungdomsvetenskapliga programmen. Jag handleder också uppsatser på alla nivåer.

Nyckelord

Identitet, etnisk identitet, ungdomar, social integration, segregation