Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns tidigare kunskap om hur barn i familjer med låg inkomst förstår och hanterar familjens hushållsekonomiska situation. Till exempel visar forskning med utgångspunkt i barns perspektiv på att leva i ekonomisk utsatthet är förknippat med känslor av skam och socialt utanförskap, att barn tar stort ansvar för familjens ekonomiska situation och de använder olika strategier för att hantera detta. Föräldrars agerande kännetecknas av att de i hög grad vill skydda barnen från att drabbas av familjens knappa ekonomi, att de lever permanent otillräcklighet på så sätt att pengarna inte räcker till och föräldrar kontinuerligt över tid oroars sig för räkningar, oföruddsedda utgifter och skulder. Föräldrar uppger att de oftast är hänvisade till välfärdssamhällets lösningar för att få ekonomin att gå ihop men en strategi är också att söka ekonomiskt stöd från olika aktörer inom civilsamhället.

Det finns dock knapphändig kunskap om hur föräldrar och barn upplever det att specifikt ta emot ekonomiskt stöd från frivillig/barnrättsorganisationer. Mot bakgrund av det har Majblommans Riksförbund har gett forskaren i föreliggande studie i uppdrag att undersöka betydelsen av att få ekonomiskt stöd av Majblommans Riksförbund ur barns och föräldrars perspektiv. Syftet med studien är att utifrån barn och föräldrars erfarenheter undersöka betydelsen av den ekonomiska hjälp de fått av Majblommans lokalföreningar. De frågeställningar som finns är: Vad innebär det emotionellt och praktiskt för barn och föräldrar att få ekonomiskt stöd? Hur ser processen ut att söka ekonomiskt stöd från majblomman? Och påverkas förälder/ar och barns ekonomiska handlingsutrymme i relation till hushållsekonomi? Familjer med barn mellan 6-20 år kommer tillfrågas att delta i denna intervjustudie.

Studiens resultat är generellt relevant för barnrättsorganisationer i allmänhet och i synnerhet för Majblommans Riksförbunds verksamhetsutveckling men också och kommuners försörjningsstödenheter.

* Studien ingår som delstudie i Projektet " Barns ekonomiska livsvillkor i Sverige 2016 - ett nedslag hos de mest utsatta barn och unga". I undersökningen analyseras ansökningar om ekonomiskt stöd (N=500) till Majblommans lokalföreningar ( ett urval från 10 av SKL´s definierade kommuntyper). Majblommans lokalföreningar inre arbete med att bevilja bidrag utifrån prioriteringar, samt en analys kommer göras om Majblommans roll som barnrättsorganisation i civilsamhället.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Anette Bolin

Extern finansiering

Majblommans Riksförbund

Pågår

Feb 2016 – juni 2017

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se
Senast uppdaterad