Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Toppytebild forskningsresultat Toppytebild forskningsresultat

FÖRSTUDIE

Projektet har föregåtts av en förstudie finansierad av Högskolan Väst. Länk till förstudiens kortrapport: PDF.

BAKGRUND, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Det har länge betonats att barns perspektiv bör stärkas i lagstiftningen inom funktionshinderområdet. Nya studier visar emellertid att barn med funktionsnedsättningar ofta har begränsad delaktighet i utredningsprocessen, dvs i utredning, planering och beslutsfattande gällande stödinsatser i samband med en ansökan om LSS-stöd. Det har visats att involverade LSS-handläggare ofta förlitar sig på föräldrarnas beskrivningar av barnens behov. Detta indikerar en brist på kunskap hos handläggarna och verktyg för direkt kommunikation med barn med begränsade resurser för att kommunicera med barn med begränsad förmåga att kommunicera och/eller förstå.

Det övergripande syftet med studien är därför att undersöka, både från de professionella, barnens och deras föräldrars perspektiv, hur ökad delaktighet kan möjliggöras för barn under utredningsprocessen i samband med ansökan enligt LSS.

Läs mer om frågeställningar och syfte längst ner på sidan.

NYTTIGGÖRANDE OCH RESULTAT

Resultat visar att en grundsten är att barn behöver tydlig information och förståelse för vad som sker före, under och efter utredningsprocessen. Ett påtagligt behov finns därför av såväl ett barnanpassat informationsmaterial som ett bildstödsmaterial som LSS-handläggare kan använda sig av i kontakt med barn under utredningen. Här behövs ett flexibelt material som kan anpassas utifrån kommunala förutsättningar och i ett långsiktigt perspektiv. Denna nyttiggörandeinsats syftar bland annat till att barnet ska bli tryggare och får bättre förståelse i samband med en LSS-utredning. I en förlängning kan LSS-handläggare bli säkrare i sin yrkesroll när det gäller att möjliggöra barns delaktighet i utredningssamtalet och ges förutsättningar att bättre svara upp mot de lagstiftade intentioner som finns i Barnkonventionen samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

NYTT STÖDMATERIAL HÄR!

Inom projektet har vi, utöver traditionella avrapporteringsformer, tagit fram ett konkret och barnanpassat kommunikationsstödjande material med tillhörande anvisningar.
Här kan du ta del av materialet.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap
  • Socialt arbete

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Mer om forskningspartnerna: 

Fyrbodals kommunförbund

Kommunikations- och dataresurcenter (DART)

Forskningspartner

  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Kommunikations- och dataresurscenter (DART) i Göteborg

Forskningsfinansiär

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2020 - 2023

Kontakt


Martin Molin

Martin Molin Professor Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet
martin.molin@hv.se

Elisabet Björquist

Elisabet Björquist Universitetslektor Dr. med. vet. i hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap, ssk habiliteri
elisabet.bjorquist@hv.se

Stina Persson

Stina Persson Universitetsadjunkt
stina.persson@hv.se
Senast uppdaterad