Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst är en treårig högskoleutbildning som genomförs på heltid och omfattar 180 högskolepoäng (hp).
Huvudområdet omvårdnad är kärnan i sjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskans specifika kompetens. Kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras under utbildningen med andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.
Omvårdnad präglas av en helhetssyn och bedrivs utifrån ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt med den enskilda människan i fokus.
Utbildningen förbereder dig för att kunna främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa för människor i alla åldrar och i livets olika faser. Du kommer med ett personcentrerat förhållningssätt ha den enskilda människans upplevelser av hälsa, lidande, kropp, familj och sociala sammanhang som utgångspunkt.
I sjuksköterskeprogrammet tränar och lär du dig att identifiera, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnaden för att säkerställa en god och säker vård samt att leda omvårdnaden i samverkan med andra yrkesgrupper. I slutet av utbildningen ingår att du planerar för genomförandet av ett förbättringsarbete inom omvårdnad.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL - ingår under hela utbildningen genom att teoretiska studier integreras med praktiska studier. I utbildningen tillämpas portfoliometoden som en pedagogisk modell. Denna modell präglas av ett studentcentrerat- och arbetsintegrerat lärande (AIL) och tar sin utgångspunkt i ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som bygger på att stimulera motivation, självreflektion och engagemang för ett livslångt lärande. Föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och självstudier varvas med lärarledd träning vid Högskolan Västs kliniska lärandecentrum - KLC. Varje termin under hela utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning - VFU, i klinisk, patientnära miljö. VFU genomförs i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla eller Kungälv. Du behöver vara grundvaccinerad enligt svenska nationella vaccinationsprogrammet för att du ska kunna delta i patientnära miljö. Det förekommer också att någon vårdverksamhet kräver att du är vaccinerad mot covid- 19. Vårdverksamheter som erbjuder VFU kan också be dig uppvisa utdrag ur polismyndighetens belastningsregister.

Utbildningens innehåll, struktur och progression

Sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan beskriver utbildningens upplägg och i vilken ordning varje kurs ska genomföras.
Efter slutförd sjuksköterskeutbildning kan du uthämta två examina:
  • Sjuksköterskeexamen
  • Filosofie kandidatexamen

Arbetsliv

Det finns idag en stor efterfrågan på sjuksköterskor både nationellt och internationellt. Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnaden vilket innebär att genomföra kvalificerade bedömningar av patientens omvårdnadsbehov samt att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Sjuksköterskan ansvarar också för undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal hälso-och sjukvård eller hos ett privat företag. Efter sjuksköterskeprogrammet kan du också studera vidare inom en specialistsjuksköterskeutbildning.

Värdegrund

All undervisning utgår från vår värdegrund på Högskolan Väst som försvarar principen om alla människors lika värde där demokrati och mångfald bidrar till social välfärd, jämställdhet, rättvisa och hållbar samhällsutveckling. Med ett normmedvetet förhållningssätt i olika lärandesituationer ges du förutsättningar att ur ett kritiskt perspektiv kunna granska normer avseende vårdens genomförande och som kan främja ett mer jämlikt vårdande.

Internationalisering

Högskolan Väst har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder runt om i världen. Det kan finnas möjlighet att ansöka om att genomföra del av kurs i termin 4 och 5 utomlands.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-97888

EXTRA INFORMATION

Regeringen har utfärdat en ny förordning (SFS 2023:34) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Det innebär att utbildningen behöver omfatta mer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) än tidigare. I och med denna förändring behövs en ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet och arbete pågår med att färdigställa en sådan under våren 2023.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

116

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR