Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst är en treårig högskoleutbildning som genomförs på heltid och omfattar 180 högskolepoäng (hp).
Huvudområdet omvårdnad är kärnan i sjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskans specifika kompetens. Kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras under utbildningen med andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.
Omvårdnad präglas av en helhetssyn och bedrivs utifrån ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt med den enskilda människan i fokus.
Utbildningen förbereder dig för att kunna främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa för människor i alla åldrar och i livets olika faser. Du kommer med ett personcentrerat förhållningssätt ha den enskilda människans upplevelser av hälsa, lidande, kropp, familj och sociala sammanhang som utgångspunkt.
I sjuksköterskeprogrammet tränar och lär du dig att identifiera, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnaden för att säkerställa en god och säker vård samt att leda omvårdnaden i samverkan med andra yrkesgrupper. I slutet av utbildningen ingår att du planerar för genomförandet av ett förbättringsarbete inom omvårdnad.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL - ingår under hela utbildningen genom att teoretiska studier integreras med praktiska studier. I utbildningen tillämpas portfoliometoden som en pedagogisk modell. Denna modell präglas av ett studentcentrerat- och arbetsintegrerat lärande (AIL) och tar sin utgångspunkt i ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som bygger på att stimulera motivation, självreflektion och engagemang för ett livslångt lärande.
Föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och självstudier varvas med lärarledd träning vid Högskolan Västs kliniska lärandecentrum - KLC. Varje termin under hela utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning - VFU, i klinisk, patientnära miljö. VFU genomförs i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla eller Kungälv.
Du behöver vara grundvaccinerad enligt svenska nationella vaccinationsprogrammet för att du ska kunna delta i patientnära miljö. Det förekommer också att någon vårdverksamhet kräver att du är vaccinerad mot covid- 19. Vårdverksamheter som erbjuder VFU kan också be dig uppvisa utdrag ur polismyndighetens belastningsregister.

Utbildningens innehåll, struktur och progression

Sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan beskriver utbildningens upplägg och i vilken ordning varje kurs ska genomföras.
Efter slutförd sjuksköterskeutbildning kan du uthämta två examina:
  • Sjuksköterskeexamen
  • Filosofie kandidatexamen

Arbetsliv

Det finns idag en stor efterfrågan på sjuksköterskor både nationellt och internationellt. Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnaden vilket innebär att genomföra kvalificerade bedömningar av patientens omvårdnadsbehov samt att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Sjuksköterskan ansvarar också för undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal.
Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal hälso-och sjukvård eller hos ett privat företag. Efter sjuksköterskeprogrammet kan du också studera vidare inom en specialistsjuksköterskeutbildning.

Värdegrund

All undervisning utgår från vår värdegrund på Högskolan Väst som försvarar principen om alla människors lika värde där demokrati och mångfald bidrar till social välfärd, jämställdhet, rättvisa och hållbar samhällsutveckling. Med ett normmedvetet förhållningssätt i olika lärandesituationer ges du förutsättningar att ur ett kritiskt perspektiv kunna granska normer avseende vårdens genomförande och som kan främja ett mer jämlikt vårdande.

Internationalisering

Högskolan Väst har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder runt om i världen. Det kan finnas möjlighet att ansöka om att genomföra del av kurs i termin 4 och 5 utomlands.

Studieorter

Sjuksköterskeprogrammet ges på två studieorter och du ansöker om att studera utbildningen antingen på Campus i Trollhättan eller på Campus Dalsland i Bäckefors.

För sökande till Campus Dalsland, Bäckefors

Huvuddelen av undervisningen är förlagd till Campus Dalsland och det är där du huvudsakligen studerar. Som student vid Campus Dalsland i Bäckefors ingår du i en studiegrupp som på plats följer föreläsningar, seminarier, grupparbeten och andra moment som ges digitalt från Trollhättan mot Campus Dalsland. På Campus Dalsland arbetar du också med uppgifter i din studiegrupp.
Ett antal tillfällen varje termin kommer du genomföra moment förlagda på Campus i Trollhättan. Det innebär att du som student måste vara på plats på Campus Trollhättan vid dessa tillfällen. Kostnader för resor eller tillfällig inackordering står du som student för.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-97855

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anette Bergstrand

Preliminärt antal platser

116

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR