Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Globalisering, migrationsströmmar och utvecklingen av sociala medier är förändringsprocesser som präglar dagens samhällen och formar förutsättningarna för både organisering av offentliga verksamheter och sociala relationer mellan individer i dessa samhällen.

Vertovec (2007) använder termen “superdiversity” för att beskriva den mångfald och pluralism som präglar många av dagens samhällen. Detta faktum får konsekvenser för hur vi organiserar skola och utbildning. I skollagen (SFS2010: 800) betonas att all utbildning inom det svenska skolväsendet ska vara likvärdig och att "Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning" (kap 1 § 8). Där anges också skolans kompensatoriska uppdrag: "strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." (Kap 1§4). Trots detta ökar skillnaderna mellan skolor både när det gäller elevernas bakgrunder i form av föräldrars utbildningsbakgrund och andel elever med utländsk bakgrund (definierat som en elev född i ett annat land eller med två föräldrar födda i ett annat land) samt måluppfyllelse i form av behörighet till gymnasiet (Skolverket 2018; SOU 2020:28; SOU 2017:35).

Beskrivning av projektet

Detta projekt har fokus på skolsegregation och det arbetet som Trollhättan Stad gör för att minska denna segregation. I Trollhättan kommun har vart tredje barn utländsk bakgrund, men segregationen i skolan gör att andelen elever med utländsk bakgrund närmar sig 100% på några skolor i kommunen medan andra skolor nästan inte har några elever med utländsk bakgrund. På skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund är också andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning betydligt lägre liksom måluppfyllelse i form av behörighet till gymnasiet jämfört med skolorna med låg andel med utländsk bakgrund. Andelen behöriga lärare är också lägre på dessa skolor. Mot denna bakgrund tog politikerna beslut om att stänga två av kommunens skolor med hög andel utrikes födda och att eleverna på dessa skolor ges plats på närliggande, befintliga skolor.

Syfte

Föreliggande projekt följer och analyserar en kommuns förändringsarbete för att motverka segregation och öka likvärdighet genom skolstängningar. Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa hur olika berörda aktörer (rektorer, lärare och elever) upplever detta försök att motverka segregation. Fokus ligger på att följa och undersöka arbetet på berörda skolor före, under och efter skolstängningarna utifrån organisatoriska, pedagogiska och psykosociala perspektiv. Detta görs genom intervjuer med elever, lärare och rektorer, genom observationer av undervisning och skolmiljön, samt genom att mäta upplevelsen av inkludering och delaktighet hos hela elevgruppen genom en longitudinell enkätundersökning. Mer specifikt syftar forskningsprojektet till att identifiera centrala faktorer som bidrar till eller försvårar inkludering och likvärdighet på de skolor som tar emot elever från skolor som nu stängs.

Forskningsfrågor

1.     Hur arbetar rektorer och lärare för att inkludera de nya eleverna och vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan identifieras i arbetet med inkludering?

2.     Vad betyder den sociala och språkliga miljön för elevers lärande? 

3.     Hur upplever eleverna, både de som byter skola och de som går på de mottagande skolorna, sammanslagningarna utifrån ett psykosocialt perspektiv?

Resultat och rapport

Den 25 maj 2023 presenterades resultat av forskningen. Här kan du ta del av pressmeddelande samt rapport.

Rapport: Skolan-som-forum-for-integration.pdf

 

Filmad intervju

Här kan du ta del av filmad kommentar med forskarna Karin Flensner och Ylva Svensson kring resultatet samt kommentar från Anna Brandén, verksamhetschef på Utbildningsförvaltningen, Trollhättan Stad.

Syntolkat 

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Forskningspartner

  • Trollhättans Stad

Forskningsfinansiär

  • Trollhättan Stad

Projekttid

2020 - 2022

Kontakt


Karin Flensner

Karin Flensner Universitetslektor Fil dr
karin.flensner@hv.se

Ylva Svensson

Ylva Svensson Universitetslektor
ylva.svensson@hv.se
Senast uppdaterad