Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En överskådlig och lite mer fördjupad bild av forskningen som bedrivits inom miljön de senaste åren hittar du i årsrapporterna nedan.

Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020
Årsrapport 2021

Utveckling, familj och livsvillkor

Inom temaområdet Utveckling, familj och livsvillkor står barnet, ungdomen och dess familj i fokus. Projekten inom detta tema behandlar huvudsakligen forskning rörande familj, familjestöd och föräldraskap, samt forskning om livsvillkor för ungdomar och unga vuxna. Här inryms forskning kring utveckling, livsvillkor, identitet och relationer.

Vuxenblivande och föräldraskap är en självklar del av området, liksom föräldrabarnrelationen, fostran och frågor som rör samhällets hjälpinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom temat återfinns också litteraturvetenskaplig forskning med fokus på familjeliv och barn och ungas livsvillkor. Totalt rör det sig om 24 projekt, vilka inkluderar 7 doktorandprojekt, varav ett nyligen avslutats men där fortsatt publicering pågår. Nio av de 24 projekten sker i samverkan med externa verksamheter, där även finansieringen är delad mellan högskolan och extern part.

Lärande, utbildning och kultur

Här återfinns den forskning som i första hand berör barns och ungdomars lärande på olika sätt. Detta tema rymmer ett tjugotal projekt som huvudsakligen handlar om olika aspekter av utbildning och undervisning, samt forskning rörande skolan som kontext. Dels handlar det om övergripande policyfrågor kring utbildning som utvecklingsplaner och bedömning, dels forskning som mer specifikt undersöker olika ämnen och didaktiska frågor i relation till dessa. Hit hör även forskning om frågor vilka är kopplade till skolan som kontext och den professionella yrkesutövningen. Tre doktorandprojekt, varav två nyligen avslutats men där fortsatt publicering pågår, återfinns i detta tema. Två projekt genomförs i samverkan med externa parter.

Fritid, kamtratrelationer och hälsa

Temaområdet Fritid, kamratrelationer och hälsa omfattar de kontexter som barn och ungdomar befinner sig i och berörs av, som inte är lika institutionaliserade som exempelvis skola, socialtjänst och familj. I detta tema finns det ett dussin pågående projekt, vilka huvudsakligen berör forskning om sociala medier och välfärdsteknik, samt hälsa och välbefinnande. Här inryms forskning kring marginaliserade gruppers deltagande på olika arenor i samhället, kontextuella villkor för identitetsskapande, hälsorelaterade aspekter kring ungas missbruk, relationer och medicinering. Ett doktorandprojekt återfinns i detta tema. Tre projekt genomförs i samverkan med externa parter.

Verksamhetsledning


Senast uppdaterad