Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi vet inte så mycket om hur studenter, doktorander och anställda inom högre utbildning upplever sin studie- och arbetsmiljö, i fråga om att känna tillhörighet inom Högskolan Väst. Det finns helt enkelt inte mycket forskning om detta. Därför vill vi undersöka hur det ligger till på vårt eget lärosäte, med förhoppningen att främja inkluderande studie- och arbetsmiljöer.

Inkludering handlar i grunden om att känna sig välkomnad och respekterad, om att kunna ta plats i gemenskapen som den man är. Exkludering handlar tvärtom om att inte kunna ta plats på samma villkor som andra. I vilken grad man upplever sig inkluderad i ett sammanhang kan till exempel bero på om man är man eller kvinna, vilken etnisk bakgrund man har, hudfärg, ålder eller funktion.  

Hur ser det ut idag? Vem känner sig bekväm och ”hemma” respektive obekväm och att inte höra till i akademiska kontexter? Utöver att alla har en självklar moralisk rätt att delta på lika villkor, behövs mer kunskap om hur inkludering och exkludering faktiskt fungerar. Frågorna rör därmed sociala och politiska villkor för såväl anställdas som studenters arbetsmiljö.

Materialet kommer att användas för att utveckla arbetet med inkluderings- och exkluderingsfrågor på Högskolan Väst, bland annat genom att utveckla en kurs för undervisande personal inom högskolepedagogiken.

Forskningshuvudman för projektet är Högskolan Väst. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Projektet är även finansierat av Högskolan Väst.

Studiens syfte

Syftet med studien är att fördjupa och utveckla kunskapen om ojämlikhet inom akademin, med primärt fokus på etnifiering/rasifiering inom Högskolan Väst, men även hur detta kan vara relaterat till andra ojämlikhetsmönster.

Vi avser att besvara följande fyra frågeställningar:

 • I vilken grad uppfattar anställda och studenter sig inkluderade resp. exkluderade i relation till etnicitet/”ras”, klass, kön/könsidentitet, religion, ålder, sexualitet och funktion?
 • Vilka upplevelser, erfarenheter och förståelser av inkludering- och exkluderingsprocesser ger anställda och studenter uttryck för?
 • I vilka sammanhang uppfattar anställda och studenter att inkludering/exkludering sker?
 • Hur uppfattas etnifiering/rasifiering samverka med övriga sociala kategoriseringar i relation till inkludering/exkludering?

Metod och material

För att få en bättre förståelse kring dessa frågor kommer vi att samla in material på olika sätt.

Medverkan är självfallet anonym.  I analyser och presentationer kommer ingen annan att kunna veta vem som svarat eller skrivit vad. Det vi är intresserade av är hur inkludering och exkludering går till och hur mönstren ser ut, inte av vem som gjort eller upplevt vad.

Enkäter - till alla medarbetare och studenter

Genom enkäten undersöks inkludering och exkludering ur ett intersektionellt perspektiv. På så sätt tar vi reda på vad medarbetare och studenter upplever av inkludering och exkludering vid Högskolan Väst.

Vi vill att så många som möjligt besvarar enkäten. Du kan tillföra viktiga erfarenheter av inkludering och exkludering som är viktigt att få kunskap om.

Här kan du läsa om hur enkätstudien går till. 

Enkäten kommer att mejlas ut till alla medarbetare och studenter.

Intervjuer - med medarbetare inklusive doktorander

Genom intervjuer med medarbetare får vi en fördjupad förståelse för hur inkluderings- och exkluderingsprocesser går till och hur medarbetare upplever dem. 

Här kan du läsa om hur intervjuerna går till. 

Berättelser - från studenter

Genom berättelser från studenter får vi en fördjupad förståelse för hur inkluderings- och exkluderingsprocesser går till och hur studenter upplever dem. 

Här kan du läsa om hur insamlandet av berättelserna går till. 

Samtalsstöd 
Genom ett deltagande i studien kan det finnas en viss risk att obehagliga minnen och känslor väcks. Om du har behov av stöd efter deltagande i studien:

Anställda vid Högskolan Väst
Du erbjuds samtalsstöd av Företagshälsovården Avonova. Du kan då ta kontakt med Avonova i Trollhättan utan att behöva vidtala din chef eller annan person. Avonova är förberedda på att samtal kan komma.

Studenter
Studenthälsan vid Högskolan Väst erbjuder samtalsstöd. Både Maria Blomqvist och Anette Ryckenberg vid Studenthälsan är vidtalade och förberedda på att samtal kan komma. Du kommer i kontakt med dem via mejladressen: studenthalsan@hv.se

 

Forskningsområde

 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Studier om ett hållbart samhälle

Forskningsmiljö / Institution

 • Övrig forskning
 • Institutionen för ekonomi och IT
 • Institutionen för hälsovetenskap
 • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

-

Senast uppdaterad