Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

-       Projektet riktar sig till unga vuxna i högre utbildning och har det övergripande syftet att utforska villkor, resurser och strategier på organisations och individnivå, som främjar studenters psykiska hälsa och i förlängningen lärande. Utgångspunkten är att en god psykisk hälsa ses som en resurs för ett hållbart lärande samtidigt som ömsesidigheten i relationen mellan hälsa och lärande beaktas, eftersom utbildning och lärande är också viktiga förutsättningar för hälsa. Tidigare studier och kartläggningar har visat att stressrelaterad psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i allmänhet och bland högskolestuderande i synnerhet.

-       En pågående delstudie undersöker sjuksköterskestudenters resurser för att hantera stress och oro vid verksamhetsförlagd utbildning. Den genomförs i kontexten av sjuksköterskeutbildningen vid högskolor och universitet i Västsverige.

-       Under projekttiden har framtida delstudier planerats, vilka kommer att inkludera kartläggning av unga vuxna högskolestuderandes studiemiljö med fokus på faktorer som kan främja psykisk hälsa; unga vuxna högskolestuderandes förståelser och upplevelser av stress och strategier för att hantera denna; utveckling av en intervention för hälsofrämjande studiemiljö i högre utbildning.

Forskningsområde

  • Hälsofrämjande processer och faktorer
  • Organisation Lärande och kompetens

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2021 - 2022

Senast uppdaterad