Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kaffemugg, bok och några böcker vid ett bord En kaffemugg, bok och några böcker vid ett bord

SÖM projektet - Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskolan och högre utbildning är ett vinnovafinansierat samverkansprojekt mellan lärosäten, utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och MYH som främjar livslångt lärande där utbildningsaktörer måste samarbeta för att få till sömlösa processer.

Projektets mål är att analysera samt utveckla strukturer och processer för hur olika system kan verka tillsammans avseende tillträde, validering, tillgodoräknande, kvalitetssäkring, examensordning, finansiering med mera och utifrån vunnen kunskap belysa om det i någon del går att förena. Projektet ska även utveckla goda exempel på hur arbetet med övergångar mellan utbildningssystemen kan utformas samt om och i så fall vilka förändringar som krävs i respektive regelverk. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla standardiserade processer för:

 • Tillgodoräknande
 • Validering av reell kompetens
 • Systemisk transparens (som är tydlig samt konsekvent och begripligt)
 • Kravspecifikationer på YH och högre utbildning (för synliggörande och progression utifrån SeQF)
 • Programstruktur och pedagogiska designprinciper mellan utbildningssystemen

Projektet första fas inleddes i augusti 2021 och fokuserade på att arbeta med tillgodoräknande och validering av reell kompetens genom en kartläggning av ingående lärosätens valideringsprocesser, omvärldsanalys samt intervjuer med nyckelpersoner. Resultatet gav en förstärkt uppfattning att ett nationellt systemiskt validering- och beslutsstödsystem behöver förverkligas. De genomförda studierna pekar i samma riktning; en ökad transparens och en nationell likvärdig process. En aktiv samverkan och en tillit till varandras utbildningssystem är central.

I den pågående fortsättningsfasen som löper fram till och med oktober 2024, har ytterligare lärosäten och YH anordnare anslutit. I denna fas har projektet arbetat mer fokuserat med de kvarvarande målen; systemisk transparens samt hur programstrukturer och SeQF kan förstås och användas i båda utbildningssystemen samt hur ett digitalt validerings- och beslutsstödsystem kan utformas som stöder ovanstående. Detta för att stödja det livslånga lärandet och borga för en kvalitativ, rättssäker och likvärdig bedömning på systemnivå för att underlätta och skapa en sömlös övergång mellan utbildningsformerna. 

Tillsammans med UHR, utvecklar projektet en digital infrastruktur för validerings- och beslutsstödsprocesser. Projektet (genom Högskolan Väst) agerar ”testbädd” avseende processer, strukturer och villkor för tillträde/behörighet och validering. Samt i detta ingår det att identifiera, analysera förbättringsmöjligheter gällande handläggningsprocessen. Det digitala systemet ska även kunna integreras med andra befintliga system för antagning och genomförande av utbildning, såsom NyA-Webben, Antagning.se mm.

Projektet arbetar även med olika insatser för att förmedla erfarenheterna både inom och utanför partnerskapet. Under 2023 deltog representanter från projektet i konferensen Skills Meet Up som anordnades av MYH samt i samverkanskonferensen HSS som Högskolan Väst stod värd för. SÖM projektet presenterade även på YH forum 6-7 december 2023 som anordnades av Yrkeshögskoleförbundet.

Bakgrund av projektet:
För att motverka polarisering och få en dynamisk arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver vi stärka möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet. Detta är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa. Ett utbildningssystem som stöder det livslånga lärandet befrämjar även de omställningsbehov som individer och verksamheter har och motverkar dessutom risken för inlåsning och stagnation.

Sveriges nuvarande system för tillgodoräknande och validering sker på individuell nivå, vilket är resurskrävande, skapar osäkerhet och bidrar till ojämlikhet för utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. Detta försvårar även verksamheters utveckling och regional kompetensförsörjning då tillgång till rätt kompetens är avgörande för möjligheterna att skapa framgångsrika företag och nya jobb.

Resultaten av de sista årens utredningar visar att det finns goda möjligheter till rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola/universitet vilket skapar fördelar för såväl individer som för kompetensförsörjningen i arbetslivet och i samhället i stort. Bland annat lyfter rapporten Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning (MYH och SUHF 2019) behoven av smidigare övergångar och detta är även fokus för SÖM projektet - Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskolan och högre utbildning. 

Projektet inleddes i augusti 2021 och löper fram till och med oktober 2024.

For information in English you can read a project summary (pdf)

Forskningsområde

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik
 • Ekonomi och näringsliv, Företagsekonomi

Forskningsmiljö / Institution

 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

 • Högskolan i Kristianstad
 • Luleå Tekniska universitet
 • Malmö Universitet
 • Företagsekonomiska Institutet
 • Myndigheten för yrkeshögskola
 • Kristianstad kommun
 • Studium Göteborg
 • SUHF

Forskningsfinansiär

 • Vinnova

Projekttid

2021 - 2024

I samarbete med


Kontakt


Kristina Johansson

Kristina Johansson Avdelningschef Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande
kristina.johansson@hv.se

Thomas Winman

Thomas Winman Universitetslektor
thomas.winman@hv.se

Victoria Johansson

Victoria Johansson Universitetsadjunkt
victoria.johansson.1@hv.se
Senast uppdaterad