Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kaffemugg, bok och några böcker vid ett bord En kaffemugg, bok och några böcker vid ett bord

Bakgrund:
För att motverka polarisering och få en dynamisk arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver vi stärka möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet. Detta är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa.

Ett utbildningssystem som stöder det livslånga lärandet befrämjar även de omställningsbehov som individer och verksamheter har och motverkar dessutom risken för inlåsning och stagnation.

Sveriges nuvarande system för tillgodoräknande och validering sker på individuell nivå, vilket är resurskrävande, skapar osäkerhet och bidrar till ojämlikhet för utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. Detta försvårar även verksamheters utveckling och regional kompetensförsörjning då tillgång till rätt kompetens är avgörande för möjligheterna att skapa framgångsrika företag och nya jobb.

Resultaten av de sista årens utredningar visar att det finns goda möjligheter till rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola/universitet vilket skapar fördelar för såväl individer som för kompetensförsörjningen i arbetslivet och i samhället i stort.

Projektets mål är att utveckla en systemisk rörlighet som är överblickbart, konsekvent och flexibelt, för hantering av utbildningsprogram och processhandläggning för tillgodoräknande och validering. Projektet svarar mot behovet av en systemisk och generisk valideringsmodell för tillgodoräknande och såväl formativ som summativ bedömning av reell kompetens, som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet och bidrar till hållbar utveckling för individ, företag, samhälle och utbildningssystem.

Projektet inleddes i augusti 2021 och löper fram till och med 31 juli 2024.

Projektets första steg, etapp ett, kan liknas vid en utökad pilotstudie, med två högskolor, två universitet och tre YH-anordnare. Projektets andra steg, etapp två, innebär att ytterligare lärosäten och YH-anordnare ansluter. Dessutom kommer projektet att arbeta med olika insatser för att förmedla erfarenheterna både inom och utanför partnerskapet.

For information in English you can read a project summary (pdf)

Forskningsområde

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik
 • Ekonomi och näringsliv, Företagsekonomi

Forskningsmiljö / Institution

 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

 • Vinnova
 • Högskolan i Kristianstad
 • Luleå Tekniska universitet
 • Malmö Universitet
 • Företagsekonomiska Institutet
 • Myndigheten för yrkeshögskola
 • Kristianstad kommun
 • Studium Göteborg
 • SUHF

Forskningsfinansiär

 • Vinnova

Projekttid

2021 - 2024

I samarbete med


Kontakt


Senast uppdaterad