Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om samverkansprojekt

Samverkansforskning innebär forskning som sker i nära samarbete med externa aktörer. Forskaren och den externa verksamheten formulerar tillsammans den frågeställning som ska studeras vilket medför att såväl verksamheten som miljön kan dra nytta av det genererade resultatet. Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten.

Flertalet av projekten som genomförts har ett fokus på tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer i syfte att främja psykisk hälsa samt inkludering av barn och ungdomar och på så sätt arbeta för social hållbarhet på lång sikt. 

Är er organisation intresserad av ett samverkansprojekt? Kontakta oss gärna!

Samverkansprojekt och populärvetenskapliga rapporter

Ale kommun

Unga med riskbruk av alkohol och droger
Rapport (kortrapport)

Agens (kortrapport från internt projekt)

Att "göra" agens - yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens (kortrapport)

Campus Västervik

Arbetslösa ungdomar i Västervik   
Rapport (kortrapport)
Rapport

Barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd 
Rapport (kortrapport)

Unga vuxna som flyttar till Västervik
Rapport (kortrapport)

Bygga broar till något nytt – Om tvärprofessionell samverkan i skolan för att stödja ungas livsval
Rapport (kortrapport)

Ungdomar i glesbygden
Rapport (kortrapport)

Folkhögskoleförvaltningen Västra Götaland

Vi-projektet
Rapport (kortrapport)

Fyrbodals kommunalförbund

Välfärdsteknik för unga med funktionshinder
Rapport (kortrapport)
 
Barn och ungas våld i familjen
Rapport

Barnahusets insatsmodell (BIM) i Fyrbodal
Rapport

Grästorps kommun

Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan (OBS Finansiering från Folkhälsomyndigheten)
Rapport (kortrapport)
Rapport

Ledarskap i klassrummet
Rapport (kortrapport)

Ungas tillit till Grästorps kommun
Rapport (kortrapport)

Innovatum, Trollhättan

FAM - Få alla med

Jönköping kommun

Lärarens ledarskap i och utanför klassrummet
Rapport (kortrapport)
Rapport (långrapport) 

Kunskapsförbundet Väst

Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan (kortrapport)

Lidköpings kommun

Ung arena
Rapport (kortrapport)

Lysekils kommun

Fältsekreterarnas uppsökande sociala arbete inom ramen för förebyggandeenheten i Lysekils kommun
Rapport (kortrapport)

Lysekils kommun - Utbildningsförvaltningen

Trygg hela dagen
Rapport (kortrapport)

Länsförsäkringar Älvsborg

Du äger ditt liv
Rapport (kortrapport)

Närhälsan

Mellan evidens och reflektion: om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete
Rapport (kortrapport)

Orust kommun och Dals-Eds kommun

HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan
Rapport (kortrapport)

Orust kommun

HittaDrivet- fas 2 

Problematisk skolfrånvaro
Rapport (kortrapport)

Stenungsunds kommun

Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan
Rapport (kortrapport)

Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd

I rapporten nedan kan du läsa om några av samverkansprojekten (2015-2019). De är av högst varierande karaktär men det går ändå att peka på några centrala punkter som är gemensamma. 
Rapport

Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen

Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?
Rapport (kortrapport)

Trollhättans Stad

Skolstängning som verktyg för minskad segregation och ökad inkludering? 

Rapport: Skolan-som-forum-for-integration.pdf

 
Socialtjänstens brottsförebyggande arbete från ungdomars perspektiv

Rapport (kortrapport) 

Svenska som andraspråk i förskolan – metoder och strategier
Rapport

Undervisning och kommunikation i träningsskolan
Rapport (kortrapport)

Uddevalla kommun

Föräldraresursen - Ett fördjupat och breddat stöd till familjer i behov
Rapport (kortrapport)

Lärares relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar 
Rapport (kortrapport)
Rapport

Vara kommun

Tidiga insatser för barn med särskilda behov 
Rapport (kortrapport)

Vänersborg kommun och Trollhättan kommun

Kartläggning av nyanlända elevers mottagande och utbildningssituation, samt deras övergångar i skolsystemet (KAN-projektet)

Västra Götalandsregionen

Kraftsamling fullföljda studier 
Projektet Plug Innan
Genomförande av utvecklingsprojekt - stödmaterial 

Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext - en kunskapsöversikt, samt tillhörande diskussionsunderlag

Barnrättsarbete genom ombud

Barn, unga och rättigheter
Rapport (kortrapport)

Åmåls kommun

UNGVUX-CENTRALEN: Ungdomshälsa i Åmål
Rapport (kortrapport)

Kontakt


Linda Mossberg

Linda Mossberg Universitetslektor
linda.mossberg@hv.se

Emelie Selberg

Emelie Selberg Handläggare
emelie.selberg@hv.se

Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Marie Heléne Zimmerman Nilsson Universitetslektor
marie-helene.zimmerman-nilsson@hv.se
Senast uppdaterad